2 Móz. 17

Teljes szövegű keresés

2 Móz. 17
2 Móz. 17.1
És elindula Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájából, * az Úr rendeléséhez képest az ő útjok rendje szerint és tábort ütének Refidimben. De a népnek nem vala inni való vize.
2 Móz. 17.2
Verseng * vala azért a nép Mózessel és mondák: Adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És monda nékik Mózes: Miért versengtek én velem? Miért kísértitek az Urat?
2 Móz. 17.3
És szomjúhozik vala ott a nép a vízre és zúgolódék a nép Mózes ellen és monda: Miért hoztál ki minket Égyiptomból? hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat?
2 Móz. 17.4
Mózes pedig az Úrhoz kiálta mondván: Mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés hijja, hogy meg nem köveznek engemet.
2 Móz. 17.5
És az Úr monda Mózesnek: Eredj el a nép előtt és végy magad mellé Izráel vénei közűl; pálczádat is, * melylyel a folyót + megsujtottad, vedd kezedbe és indulj el.
2 Móz. 17.6
Ímé én oda állok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sujts a * sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék Mózes Izráel vénei szeme láttára.
2 Móz. 17.7
És nevezé annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izráel fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván: Vajjon köztünk van-é az Úr vagy nincsen?
2 Móz. 17.8
Eljöve pedig * Amálek és hadakozék Izráel ellen Refidimben.
2 Móz. 17.9
És monda Mózes Józsuénak: Válaszsz nékünk férfiakat és menj el, ütközzél meg Amálekkel. Holnap én a halom tetejére állok és az Isten pálczája * kezemben lesz.
2 Móz. 17.10
És úgy cselekedék Józsué a mint mondotta vala néki Mózes, megütközék Amálekkel: Mózes, Áron és Húr pedig felmenének a halom tetejére.
2 Móz. 17.11
És lőn, mikor Mózes felemelé kezét, Izráel győz vala; mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala.
2 Móz. 17.12
Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra űljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig.
2 Móz. 17.13
Józsué pedig leveré Amáleket és az ő népét fegyver élivel.
2 Móz. 17.14
És monda az Úr Mózesnek: Írd meg ezt * emlékezetül könyvbe és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm Amálek + emlékezetét az ég alól.
2 Móz. 17.15
És építe Mózes oltárt és nevezé nevét Jehova-Niszszi-nek.
2 Móz. 17.16
És monda: Megesküdött az Úr, hogy harcza lesz az Úrnak Amálek ellen nemzetségről nemzetségre.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT