1 Móz. 46

Teljes szövegű keresés

1 Móz. 46
1 Móz. 46.1
Elindula azért Izráel minden hozzá tartozóival és méne Beérsebába; és áldozék áldozatokat az ő atyja Izsák Istenének.
1 Móz. 46.2
És szóla Isten Izráelnek éjjeli látomásban, és monda: Jákób, Jákób. Ő pedig monda: Ímhol vagyok.
1 Móz. 46.3
És monda: Én vagyok az Isten, a te atyádnak Istene: Ne félj lemenni Égyiptomba: mert nagy néppé teszlek ott téged.
1 Móz. 46.4
Én lemegyek veled Égyiptomba, és én bizonynyal fel is hozlak; és József fogja bé a te szemeidet.
1 Móz. 46.5
Felkerekedék * azért Jákób Beérsebából, és elvivék Izráel fiai Jákóbot az ő atyjokat, és gyermekeiket és feleségeiket a szekereken, melyeket a Faraó küldött vala érette.
1 Móz. 46.6
És elvivék nyájaikat és szerzeményeiket, melyeket Kanaán földén szereztek vala, * és jutának Égyiptomba Jákób és minden vele levő magva.
1 Móz. 46.7
Az ő fiait és fiainak fiait, az ő leányait, és fiainak leányait és minden vele levő magvát elvivé magával Égyiptomba.
1 Móz. 46.8
Ezek pedig az Izráel fiainak nevei, kik bementek Égyiptomba: Jákób és az ő fiai: Jákóbnak elsőszülötte Rúben.
1 Móz. 46.9
Rúben fiai pedig: Khánokh, Pallu, Kheczrón, * Khármi.
1 Móz. 46.10
Simeon * fiai pedig: Jemúel, Jámin, Ohad, Jákhin, Czóhár és Saul a kanaáni asszonynak fia.
1 Móz. 46.11
Lévi * fiai pedig: Gerson, Kehát, Mérári.
1 Móz. 46.12
Júda * fiai pedig: Hér, Ónán, Séla, Perecz, Zerákh; de megholt vala Hér és Ónán a Kanaán földén. + Perecznek fiai pedig: Kheczrón és Khámul.
1 Móz. 46.13
Izsakhár fiai pedig: Thóla, Puvah, Jób és Simrón.
1 Móz. 46.14
Zebulon fiai pedig: Szered, Élon, Jákhleél.
1 Móz. 46.15
Ezek Lea fiai, a kiket szűlt vala Jákóbnak Mésopotámiában, Dínával az ő leányával együtt. Fiainak és leányainak összes száma: harminczhárom lélek.
1 Móz. 46.16
Gád fiai pedig: Czifjon, Khaggi, Súni, Eczbón, Héri, Aródi és Areéli.
1 Móz. 46.17
Áser * fiai pedig: Jimnáh, Jisváh, Jisvi, Beriha és Szerakh az ő húgok; Berihának fiai pedig: Khéber és Málkhiel.
1 Móz. 46.18
Ezek Zilpa fiai, kit Lábán adott vala Leának az ő leányának; és ő szűlé ezt a tizenhat lelket Jákóbnak.
1 Móz. 46.19
Rákhelnek, Jákób feleségének fiai: József és Benjámin.
1 Móz. 46.20
És születének * Józsefnek Égyiptom földén Manasse és Efráim, a kiket Asznáth, Potiferának, On papjának leánya szűlt néki.
1 Móz. 46.21
Benjámin fiai pedig: Bela, Bekher, Asbél, Géra, Nahamán, Ekhi, Rós, Muppim, Khuppim és Ard.
1 Móz. 46.22
Ezek Rákhel fiai, kik születtek Jákóbnak, mindössze tizennégy lélek.
1 Móz. 46.23
Dán fia pedig: Khusim.
1 Móz. 46.24
Nafthali * fiai pedig: Jakhczeél, Gúni, Jéczer és Sillém.
1 Móz. 46.25
Ezek Bilha fiai, * kit adott vala Lábán Rákhelnek az ő leányának; és ezeket szűlte Jákóbnak, mindössze hét lelket.
1 Móz. 46.26
Valamennyi Jákóbbal Égyiptomba jött lélek, kik az ő ágyékából származtak, a Jákób fiainak feleségeit nem számítva, mindössze hatvanhat lélek.
1 Móz. 46.27
József fiai pedig, kik Égyiptomban születtek, két lélek. Jákób egész házanépe, mely Égyiptomba ment vala, hetven * lélek.
1 Móz. 46.28
Júdát pedig elküldé maga előtt Józsefhez, hogy útmutatója legyen Gósen felé. És eljutának Gósen földére.
1 Móz. 46.29
És befogata József az ő szekerébe, és eleibe méne Izráelnek az ő atyjának Gósenbe; s a mint maga előtt látá, nyakába borula, és síra az ő nyakán sok ideig.
1 Móz. 46.30
És monda Izráel Józsefnek: Immár örömest meghalok, minekutána láttam a te orczádat, hogy még élsz.
1 Móz. 46.31
József pedig monda az ő testvéreinek, és az ő atyja házanépének: Felmegyek és tudtára adom a Faraónak, és ezt mondom néki: Az én testvéreim és atyám háznépe, kik Kanaán földén valának, eljöttek én hozzám.
1 Móz. 46.32
Azok az emberek pedig juhpásztorok, mert baromtartó nép valának, és juhaikat, barmaikat, és mindenöket valamijök van, elhozták.
1 Móz. 46.33
S ha majd a Faraó hivat titeket és azt kérdi: Mi a ti életmódotok?
1 Móz. 46.34
Azt mondjátok: Baromtartó emberek voltak a te szolgáid gyermekségünktől fogva mind ez ideig, mi is, mint a mi atyáink, hogy lakhassatok Gósen földén; mert minden juhpásztor * utálatos az Égyiptombeliek előtt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT