1 Móz. 4

Teljes szövegű keresés

1 Móz. 4
1 Móz. 4.1
Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.
1 Móz. 4.2
És ismét szűlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő.
1 Móz. 4.3
Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.
1 Móz. 4.4
És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte * az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
1 Móz. 4.5
Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.
1 Móz. 4.6
És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet?
1 Móz. 4.7
Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.
1 Móz. 4.8
És szól s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre az ő atyjafiára, és * megölé őt.
1 Móz. 4.9
És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?
1 Móz. 4.10
Monda pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére * kiált én hozzám a földről.
1 Móz. 4.11
Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből.
1 Móz. 4.12
Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön.
1 Móz. 4.13
Akkor monda Kain az Úrnak: Nagyobb az én büntetésem, hogysem elhordozhatnám.
1 Móz. 4.14
Ímé elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet.
1 Móz. 4.15
És monda néki az Úr: Sőt inkább, aki megöléndi Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, a ki rátalál.
1 Móz. 4.16
És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől keletre.
1 Móz. 4.17
És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szűlé Hánókhot. És építe várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről Hánókhnak.
1 Móz. 4.18
És lett Hánókhnak fia, Irád: És Irád nemzé Mekhujáelt: Mekhujáel pedig nemzé Methusáelt, és Methusáel nemzé Lámekhet.
1 Móz. 4.19
Lámekh pedig vett magának két feleséget: az egyiknek neve Háda, a másiknak neve Czilla.
1 Móz. 4.20
És szűlé Háda Jábált. Ez volt atyjok a sátorban-lakóknak, és a barompásztoroknak.
1 Móz. 4.21
Az ő atyjafiának pedig Jubál vala neve: ez volt atyja minden lantosnak és síposnak.
1 Móz. 4.22
Czilla pedig szűlé Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok kovácsolóját: és Tubálkain hugát, Nahamát.
1 Móz. 4.23
Akkor monda Lámekh az ő feleségeinek: Oh Háda és Czilla, hallgassatok szómra, Lámekh feleségei, halljátok beszédem: embert öltem, mert megsebzett; ifjat öltem, mert megütött.
1 Móz. 4.24
Ha * hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekhért.
1 Móz. 4.25
Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szűle néki fiat, és nevezé annak nevét * Séthnek: mert adott úgymond, énnékem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Kain.
1 Móz. 4.26
Séthnek is született fia, és nevezé annak nevét Énósnak. Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT