1 Móz. 29

Teljes szövegű keresés

1 Móz. 29
1 Móz. 29.1
Jákób azután lábára kelvén, elméne a napkeletre lakók földére.
1 Móz. 29.2
És látá, hogy ímé egy kút van a mezőben, és hogy ott három falka juh hever vala. Mert abból a kútból itatják vala a nyájakat; de a kútnak száján nagy kő vala:
1 Móz. 29.3
Mikor pedig ott valamennyi nyáj összeverődik, elgördítik a követ a kút szájáról és megitatják a juhokat s ismét helyére teszik a követ, a kút szájára.
1 Móz. 29.4
És monda nékik Jákób: Honnan valók vagytok atyámfiai? És mondának: Háránból valók vagyunk.
1 Móz. 29.5
És monda nékik: Ismeritek-é Lábánt, a Nákhor fiát? s azok felelének: Ismerjük.
1 Móz. 29.6
Azután monda nékik: Egészségben van-é? s azok mondának: Egészségben van, és az ő leánya Rákhel ímhol jő a juhokkal.
1 Móz. 29.7
És monda Jákób: Ímé még nagy fenn van a nap, nincs ideje hogy betereljék a marhát: itassátok meg a juhokat, és menjetek, legeltessetek.
1 Móz. 29.8
Azok pedig felelének: Nem tehetjük míg valamennyi nyáj össze nem verődik, és el nem gördítik a követ a kút szájáról, hogy megitathassuk a juhokat.
1 Móz. 29.9
Még beszélget vala velők, mikor megérkezék Rákhel az ő atyja juhaival, melyeket legeltet vala.
1 Móz. 29.10
S lőn, a mint meglátá Jákób Rákhelt, Lábánnak az ő anyja bátyjának leányát, és Lábánnak az ő anyja bátyjának juhait, odalépett Jákób és elgördíté a követ a kút szájáról, és megitatá Lábánnak az ő anyja bátyjának juhait.
1 Móz. 29.11
És megcsókolá Jákób Rákhelt, és nagy felszóval * síra.
1 Móz. 29.12
S elbeszélé Jákób Rákhelnek, hogy ő az ő atyjának rokona és hogy Rebekának fia. Ez pedig elfuta, és megmondá az ő atyjának.
1 Móz. 29.13
És lőn mikor Lábán Jákóbnak, az ő húga fiának hírét hallá, eleibe futa, megölelé és megcsókolá őt, és bevivé az ő házába, és az mindeneket elbeszéle Lábánnak.
1 Móz. 29.14
És monda néki Lábán: Bizony én * csontom és testem vagy te! És nála lakék egy hónapig,
1 Móz. 29.15
És monda Lábán Jákóbnak: Avagy ingyen szolgálj-é engem azért, hogy atyámfia vagy? Mondd meg nékem, mi legyen a béred?
1 Móz. 29.16
Vala pedig Lábánnak két leánya: a nagyobbiknak neve Lea, a kisebbiknek neve Rákhel.
1 Móz. 29.17
Leának pedig gyenge szemei valának, de Rákhel szép termetű és szép tekintetű vala.
1 Móz. 29.18
Megszereti vala azért Jákób Rákhelt, és monda: Szolgállak * téged hét esztendeig Rákhelért, a te kisebbik leányodért.
1 Móz. 29.19
És monda Lábán: Jobb néked adnom őt, hogysem másnak adjam őt, maradj én nálam.
1 Móz. 29.20
Szolgála tehát Jákób Rákhelért hét esztendeig, s csak néhány napnak tetszék az neki, annyira szereti vala őt.
1 Móz. 29.21
És monda Jákób Lábánnak: Add meg nékem az én feleségemet: mert az én időm kitelt, hadd menjek be hozzá.
1 Móz. 29.22
És begyűjté Lábán annak a helynek minden népét, és szerze lakodalmat.
1 Móz. 29.23
Estve pedig vevé az ő leányát Leát, és bevivé hozzá, a ki beméne ő hozzá.
1 Móz. 29.24
És Lábán az ő szolgálóját Zilpát, szolgálóul adá az ő leányának Leának.
1 Móz. 29.25
És reggelre kelve: Ímé ez Lea! Monda azért Lábánnak: Mit cselekedtél én velem? Avagy nem Rákhelért szolgáltalak-é én tégedet? Miért csaltál meg engem?
1 Móz. 29.26
Lábán pedig monda: Nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket oda adják a nagyobbik előtt.
1 Móz. 29.27
Töltsd ki ennek * hetét, azután amazt is néked adjuk a szolgálatért, melylyel majd szolgálsz nálam még más hét esztendeig.
1 Móz. 29.28
Jákób tehát aképen cselekedék, kitölté azt a hetet; ez pedig néki adá Rákhelt, az ő leányát feleségűl.
1 Móz. 29.29
És adá Lábán az ő leányának Rákhelnek, az ő szolgálóját Bilhát, hogy néki szolgálója legyen.
1 Móz. 29.30
És beméne Rákhelhez is, és inkább szereté Rákhelt, hogysem Leát és szolgála ő nála még más hét esztendeig.
1 Móz. 29.31
És meglátá az Úr Lea megvetett voltát, és megnyitá annak méhét. Rákhel pedig magtalan vala.
1 Móz. 29.32
Fogada azért Lea az ő méhében és szűle fiat, és nevezé nevét Rúbennek, mert azt mondja vala: Meglátta az Úr az én nyomorúságomat; most már szeretni fog engem az én férjem.
1 Móz. 29.33
Azután ismét teherbe esék és szűle fiat, és monda: Mivelhogy meghallotta az Úr megvetett voltomat, azért adta nékem ezt is; és nevezé nevét Simeonnak.
1 Móz. 29.34
És megint teherbe esék és szűle fiat, és monda: Most már ragaszkodni fog hozzám az én férjem, mert három fiat szűltem néki; azért nevezé nevét Lévinek.
1 Móz. 29.35
És ismét teherbe esék, és fiat szűle és mondá: Most már hálákat adok az Úrnak; azért nevezé nevét * Júdának, és megszűnék a szűléstől.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT