1 Móz. 20

Teljes szövegű keresés

1 Móz. 20
1 Móz. 20.1
És elköltözék onnan * Ábrahám a déli tartományba, és letelepedék Kádes és Súr között, és tartózkodék Gérárban.
1 Móz. 20.2
És monda Ábrahám Sáráról az ő feleségéről: Én húgom ő. * Elkülde azért Abimélek Gérárnak királya, és elviteté Sárát.
1 Móz. 20.3
De Isten Abimélekhez jöve éjjeli álomban, és monda néki: Ímé meghalsz az asszonyért, a kit elvettél, holott férjnél van.
1 Móz. 20.4
Abimélek pedig nem illette vala őt, és monda: Uram, az ártatlan népet is megölöd-é?
1 Móz. 20.5
Avagy nem ő mondotta-é nékem: én húgom ő; s ez is azt mondotta: én bátyám ő. Szívem ártatlanságában, és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt.
1 Móz. 20.6
És monda az Isten néki álomban: Én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában mívelted ezt, azért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt.
1 Móz. 20.7
Mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert Próféta ő: * és imádkozik te éretted, és élsz; hogyha pedig vissza nem adod: tudd meg, hogy halállal halsz meg te, és minden hozzád tartozó.
1 Móz. 20.8
Felkele azért Abimélek reggel, és előhívatá minden szolgáját, s fülök hallatára mindezeket elbeszélé és az emberek igen megfélemlének.
1 Móz. 20.9
És hívatá Abimélek Ábrahámot, és monda néki: Mit cselekedtél mi velünk? És mit vétettem te ellened, hogy én reám és az én országomra ilyen nagy bűnt hoztál? A miket cselekedni nem szabad, olyan dolgokat cselekedtél ellenem.
1 Móz. 20.10
És monda Abimélek Ábrahámnak: Mit láttál, hogy ezt a dolgot cselekedted?
1 Móz. 20.11
Felele Ábrahám: Bizony azt gondoltam: nincsen * istenfélelem e helyen, és megölnek engem az én feleségemért.
1 Móz. 20.12
De valósággal húgom is, az én atyámnak leánya ő, csakhogy nem az én anyámnak leánya; és így lőn feleségemmé.
1 Móz. 20.13
És lőn hogy a mikor kibujdostata engem az Isten az én atyámnak házából, azt mondám néki: Ilyen kegyességet cselekedjél én velem, mindenütt valahová megyünk, * azt mondjad én felőlem: én bátyám ez.
1 Móz. 20.14
Akkor Abimélek vett juhokat, ökröket, szolgákat és szolgálókat, és adá Ábrahámnak, és vissza adá néki Sárát is az ő feleségét.
1 Móz. 20.15
És monda Abimélek: Ímé előtted van az én országom, a hol tenéked jónak tetszik, ott lakjál.
1 Móz. 20.16
Sárának pedig monda: Ímé ezer ezüst pénzt adtam a te bátyádnak, ímé az neked a szemek befedezője mindazok előtt, a kik veled vannak; és így mindenképen igazolva vagy.
1 Móz. 20.17
Könyörge azért Ábrahám az Istennek, és meggyógyítá Isten Abiméleket, és az ő feleségét, és az ő szolgálóit, és szűlének.
1 Móz. 20.18
Mert az Úr erősen bezárta vala az Abimélek háza népének méhét, Sáráért az Ábrahám feleségéért.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT