1 Móz. 13

Teljes szövegű keresés

1 Móz. 13
1 Móz. 13.1
Feljöve azért Ábrám Égyiptomból, ő és az ő felesége, és mindene valamije vala, és Lót is ő vele, a déli tartományba.
1 Móz. 13.2
Ábrám pedig igen gazdag vala barmokkal, ezüsttel és aranynyal.
1 Móz. 13.3
És méne helyről helyre délfelől mind Béthelig, oda a hol először vala az ő sátora, Béthel és Hái között.
1 Móz. 13.4
Annak az oltárnak helyére, * melyet ott elsőben készített vala: és segítségűl hívá ott Ábrám az Úrnak nevét.
1 Móz. 13.5
Lótnak is pedig, a ki Ábrámmal jár vala, valának juhai, ökrei és sátorai.
1 Móz. 13.6
És nem bírá meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk vala, és nem lakhatának együtt.
1 Móz. 13.7
Versengés is támada az Ábrám barompásztorai között, és a Lót barompásztorai között; és a Kananeusok és a Perizeusok is ott laknak vala akkor azon a földön.
1 Móz. 13.8
Monda azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között: hiszen atyafiak vagyunk.
1 Móz. 13.9
Avagy nincsen-é előtted mind az egész föld? Válj el kérlek, tőlem; ha te balra tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra menéndesz, én balra térek.
1 Móz. 13.10
Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Sodomát és Gomorát, mind Czoárig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Égyiptom földe.
1 Móz. 13.11
És választá Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözék Lót kelet felé: és elválának egymástól.
1 Móz. 13.12
Ábrám lakozik vala a Kanaán földén, Lót pedig lakozik vala a Jordán-melléki városokban, és sátoroz vala Sodomáig.
1 Móz. 13.13
Sodoma * lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök valának az Úr előtt.
1 Móz. 13.14
Az Úr pedig monda Ábrámnak, minekutánna elválék tőle Lót: Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, a hol vagy, északra, délre, keletre és nyugotra.
1 Móz. 13.15
Mert * mind az egész földet, a melyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre.
1 Móz. 13.16
És * olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz.
1 Móz. 13.17
Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt.
1 Móz. 13.18
Elébb mozdítá azért sátorát Ábrám, és elméne, és lakozék Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt építe ott az Úrnak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT