Mát. 9

Teljes szövegű keresés

Mát. 9
Mát. 9.1
És hajóra szállva átkele, és méne * a maga városába.
Mát. 9.2
És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.
Mát. 9.3
És ímé némelyek az írástudók közül mondának magukban: Ez * káromlást szól.
Mát. 9.4
És Jézus, látva * az ő gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben?
Mát. 9.5
Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj?
Mát. 9.6
Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza.
Mát. 9.7
És az felkelvén, haza méne.
Mát. 9.8
A sokaság pedig ezt látván, elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek.
Mát. 9.9
És mikor Jézus onnét tovább méne, láta egy embert ülni a vámszedő helyen, a kinek Máté volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És az felkelvén, követé őt.
Mát. 9.10
És lőn, a mikor ő letelepedék a házban, ímé sok vámszedő és bűnös jött oda és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz.
Mát. 9.11
És látva ezt a farizeusok, mondának * az ő tanítványainak: Miért eszik ez a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?
Mát. 9.12
Jézus pedig ezt hallván, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek.
Mát. 9.13
Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: * Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hivogatni jöttem, + hanem a bűnösöket a megtérésre.
Mát. 9.14
Akkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván: Miért hogy mi és * a farizeusok sokat bőjtölünk, a te tanítványaid pedig nem bőjtölnek?
Mát. 9.15
És monda nékik Jézus: Vajjon szomorkodhatik-é a násznép a míg velök van a vőlegény? de eljőnek a napok, a mikor * elvétetik tőlök a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak.
Mát. 9.16
Senki sem vet pedig új * posztóból foltot az ócska ruhára; mert a mi azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz.
Mát. 9.17
Új bort * sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad.
Mát. 9.18
Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy főember eljövén leborula * előtte, mondván: Az én leányom épen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik.
Mát. 9.19
És felkelvén Jézus követé őt tanítványaival együtt.
Mát. 9.20
És ímé, egy asszony, a ki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az ő ruhájának szegélyét.
Mát. 9.21
Mert ezt mondja vala magában: Ha csak * ruháját illetem is, meggyógyulok.
Mát. 9.22
Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott * téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.
Mát. 9.23
És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot,
Mát. 9.24
Monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó * nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt.
Mát. 9.25
Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt.
Mát. 9.26
És elterjede ez a hír abban az egész tartományban.
Mát. 9.27
És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé őt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!
Mát. 9.28
Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.
Mát. 9.29
Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: * Legyen néktek a ti hitetek szerint.
Mát. 9.30
És megnyilatkozának azoknak szemei; és rájok parancsola Jézus, mondván: * Meglássátok, senki meg ne tudja!
Mát. 9.31
Azok pedig kimenvén, elterjeszték az ő hírét abban az egész tartományban.
Mát. 9.32
Mikor pedig azok elmentek vala, ímé egy ördöngős néma * embert hozának néki.
Mát. 9.33
És az ördögöt kiűzvén, megszólalt a néma; és a sokaság csudálkozik vala, mondván: Soha nem láttak ilyet Izráelben!
Mát. 9.34
A farizeusok pedig ezt mondják vala: Az * ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.
Mát. 9.35
És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, * tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.
Mát. 9.36
Mikor pedig * látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül + való juhok.
Mát. 9.37
Akkor monda az ő tanítványainak: Az * aratni való sok, de a munkás kevés.
Mát. 9.38
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT