Mát. 7

Teljes szövegű keresés

Mát. 7
Mát. 7.1
Ne * ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
Mát. 7.2
Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és * a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.
Mát. 7.3
Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre?
Mát. 7.4
Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott ímé, a te szemedben gerenda van?
Mát. 7.5
Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!
Mát. 7.6
Ne * adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.
Mát. 7.7
Kérjetek és adatik néktek; * keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Mát. 7.8
Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
Mát. 7.9
Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia * kenyeret kér tőle, követ ád néki?
Mát. 7.10
És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki?
Mát. 7.11
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok * jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!
Mát. 7.12
A mit akartok azért, hogy az emberek ti * veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.
Mát. 7.13
Menjetek be * a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.
Mát. 7.14
Mert szoros az a kapu és * keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.
Mát. 7.15
Őrizkedjetek pedig a * hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de + belől ragadozó farkasok.
Mát. 7.16
Gyümölcseikről * ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
Mát. 7.17
Ekképen minden jó fa * jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
Mát. 7.18
Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
Mát. 7.19
Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, * kivágattatik és tűzre vettetik.
Mát. 7.20
Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.
Mát. 7.21
Nem * minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Mát. 7.22
Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! * nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
Mát. 7.23
És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek * titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
Mát. 7.24
Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, * és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:
Mát. 7.25
És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
Mát. 7.26
És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:
Mát. 7.27
És ömlött az eső, * és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.
Mát. 7.28
És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, * álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán:
Mát. 7.29
Mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, * és nem úgy, mint az írástudók.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT