Luk. 2

Teljes szövegű keresés

Luk. 2
Luk. 2.1
És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.
Luk. 2.2
Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.
Luk. 2.3
Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.
Luk. 2.4
Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, * mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;
Luk. 2.5
Hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala.
Luk. 2.6
És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.
Luk. 2.7
És szülé * az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.
Luk. 2.8
Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.
Luk. 2.9
És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.
Luk. 2.10
És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:
Luk. 2.11
Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
Luk. 2.12
Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
Luk. 2.13
És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, * a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:
Luk. 2.14
Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!
Luk. 2.15
És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk.
Luk. 2.16
Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.
Luk. 2.17
És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felől mondatott vala.
Luk. 2.18
És mindenek, a kik hallák, elcsodálkozának azokon, a miket a pásztorok nékik mondottak.
Luk. 2.19
Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.
Luk. 2.20
A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, a miket hallottak és láttak, a mint nékik megmondatott.
Luk. 2.21
És mikor betölt a nyolcz nap, hogy * a kis gyermeket körülmetéljék, nevezék az ő nevét Jézusnak, a mint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében.
Luk. 2.22
Mikor pedig betöltek Mária tisztulásának napjai a Mózes * törvénye szerint, felvivék őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.
Luk. 2.23
(A mint megiratott az Úr törvényében, * hogy: Minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék),
Luk. 2.24
És hogy áldozatot adjanak, a szerint a mint megmondatott az Úr törvényében: * Egy pár gerliczét, vagy két galambfiat.
Luk. 2.25
És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, a ki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta.
Luk. 2.26
És kijelentetett néki a Szent Lélek által, hogy addig halált nem lát, a míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát.
Luk. 2.27
És ő a Lélek indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek,
Luk. 2.28
Akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és monda:
Luk. 2.29
Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben:
Luk. 2.30
Mert látták az én szemeim * a te üdvösségedet,
Luk. 2.31
A melyet készítettél minden népeknek szeme láttára;
Luk. 2.32
Világosságul * a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére.
Luk. 2.33
József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, a miket ő felőle mondottak.
Luk. 2.34
És megáldá őket Simeon, és monda Máriának, az ő anyjának: Ímé ez vettetett sokaknak elestére * és feltámadására az Izráelben; és jegyül, a kinek sokan ellene + mondanak;
Luk. 2.35
Sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr; * hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek.
Luk. 2.36
És vala egy prófétaasszony, Anna, a Fánuel leánya, az Áser nemzetségéből (ez sok időt élt, miután az ő szűzességétől fogva hét esztendeig élt férjével,
Luk. 2.37
És ez mintegy nyolczvannégy esztendős özvegy vala), a ki nem távozék el a templomból, hanem bőjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal.
Luk. 2.38
Ez is ugyanazon órában oda állván, hálát adott az Úrnak, és szóla ő felőle mindeneknek, a kik Jeruzsálemben a váltságot várták.
Luk. 2.39
És mikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatérének Galileába, az ő városukba, Názáretbe.
Luk. 2.40
A kis gyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala ő rajta.
Luk. 2.41
Az ő szülei pedig évenként * feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.
Luk. 2.42
És mikor tizenkét esztendős * lett, fölmenének Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint;
Luk. 2.43
És mikor eltelének a napok, mikor ők visszatérének, a gyermek Jézus visszamarada Jeruzsálemben; és nem vevék észre sem József, sem az ő anyja;
Luk. 2.44
Hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van, egy napi járó földet menének, és keresék őt a rokonok és az ismerősök között;
Luk. 2.45
És mikor nem találák őt, visszamenének Jeruzsálembe, hogy megkeressék.
Luk. 2.46
És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között ülve, a mint őket hallgatta, és kérdezgette őket.
Luk. 2.47
És mindnyájan, a kik őt hallgatták, elálmélkodának az ő értelmén és az ő feleletein.
Luk. 2.48
És meglátván őt, elcsodálkozának, és monda néki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged.
Luk. 2.49
Ő pedig monda nékik: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, * a melyek az én Atyámnak dolgai?
Luk. 2.50
De ők nem érték e beszédet, a mit ő nékik szóla.
Luk. 2.51
És aláméne velök, és méne Názáretbe; és engedelmes vala nékik. És az ő anyja szívében tartá mind ezeket a dolgokat.
Luk. 2.52
Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT