Luk. 16

Teljes szövegű keresés

Luk. 16
Luk. 16.1
Monda pedig az ő tanítványainak is: Vala egy gazdag ember, kinek vala egy sáfára; és az bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja.
Luk. 16.2
Hívá azért azt, és monda néki: Mit hallok felőled? Adj számot a te sáfárságodról; mert nem lehetsz tovább sáfár.
Luk. 16.3
Monda pedig magában a sáfár: Mit míveljek, mivelhogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem tudok; koldulni szégyenlek!
Luk. 16.4
Tudom mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba.
Luk. 16.5
És magához hivatván az ő urának minden egyes adósát, monda az elsőnek: Mennyivel tartozol az én uramnak?
Luk. 16.6
Az pedig monda: Száz bátus olajjal. És monda néki: Vedd a te írásodat, és leülvén, hamar írj ötvent.
Luk. 16.7
Azután monda másnak: Te pedig mennyivel tartozol? Az pedig monda: Száz kórus búzával. És monda annak: Vedd a te írásodat, és írj nyolczvanat.
Luk. 16.8
És dícséré az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai eszesebbek a * világosságnak fiainál a maguk nemében.
Luk. 16.9
Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök * hajlékokba.
Luk. 16.10
A ki hű a kevesen, * a sokon is hű az; és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
Luk. 16.11
Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset?
Luk. 16.12
És ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, a mi a tiétek?
Luk. 16.13
Egy szolga sem * szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.
Luk. 16.14
Hallák pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők valának; és csúfolák őt.
Luk. 16.15
És monda nékik: Ti vagytok, a kik az emberek előtt * magatokat megigazítjátok; de az Isten ismeri a + ti szíveteket: mert a mi az emberek közt magasztos, az Isten előtt útálatos.
Luk. 16.16
A törvény és a próféták Keresztelő Jánosig * valának: az időtől fogva az Istennek + országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba.
Luk. 16.17
Könnyebb pedig a mennynek és a * földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy + pontocskának elesni.
Luk. 16.18
Valaki elbocsátja * feleségét, és mást vesz el, paráználkodik; és valaki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik.
Luk. 16.19
Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván:
Luk. 16.20
És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele.
Luk. 16.21
És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljővén, nyalják vala az ő sebeit.
Luk. 16.22
Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték.
Luk. 16.23
És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.
Luk. 16.24
És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e * lángban.
Luk. 16.25
Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vígasztaltatik, te pedig gyötrettetel.
Luk. 16.26
És mindenekfelett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy a kik akarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.
Luk. 16.27
Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához;
Luk. 16.28
Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak.
Luk. 16.29
Monda néki Ábrahám: Van Mózesök és prófétáik; hallgassák * azokat.
Luk. 16.30
Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájok, megtérnek!
Luk. 16.31
Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT