1 Krón. 7

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 7
1 Krón. 7.1
Izsakhár * fiai: Thóla, Pua, Jásub és Simron, négyen.
1 Krón. 7.2
Thóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel, Jakhmai, Jibsám és Sámuel, kik fejedelmek valának az ő atyjaiknak családjaiban. A Thóla fiai erős hadakozók voltak nemzetségökben, kiknek száma Dávid * király idejében huszonkétezerhatszáz vala.
1 Krón. 7.3
Uzzi fiai: Izráhja; és az Izráhja fiai: Mikáel, Obádia, Joel, Issia, öten, a kik mind főemberek valának.
1 Krón. 7.4
És közöttük nemzetségeik és családjaik szerint harminczhatezer hadakozó férfi volt, mert sok feleségök volt és sok fiuk is.
1 Krón. 7.5
Ezeknek testvéreik is, Izsakhárnak egész nemzetsége szerint erős hadakozó férfiak valának, nyolczvanhétezeren szám szerint mindenestől.
1 Krón. 7.6
Benjámin * fiai: Bela, Béker és Jediáel, hárman.
1 Krón. 7.7
Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót és Hiri, öt főember az ő nemzetségökben, erős hadakozó férfiak, a kik megszámláltatván, huszonkétezerharmincznégyen valának.
1 Krón. 7.8
Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet; ezek mindnyájan Béker fiai.
1 Krón. 7.9
Azok megszámláltatván nemzetségeik szerint, családjuk fejei és az erős hadakozó férfiak húszezerkétszázan valának.
1 Krón. 7.10
Továbbá Jédiáel fia: Bilhán; Bilhán fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán, Társis és Ahisahár.
1 Krón. 7.11
Ezek mind Jédiáel fiai, családfők, erős hadakozó férfiak, a kik tizenhétezerkétszázan mehetnek vala ki a viadalra.
1 Krón. 7.12
Ir fiai: Suppim és Khuppim; Húsim Ahernek fia.
1 Krón. 7.13
Nafthali * fiai: Jakhcziel, Gúni, Jéczer, Sallum, a Bilha fiai.
1 Krón. 7.14
Manasse fiai: Aszriel, kit szüle az ő felesége. Az ő ágyastársa pedig, a Siriabeli asszony szülé Mákirt, a Gileád atyját.
1 Krón. 7.15
Mákir pedig vevé feleségül Khuppimnak és Suppimnak hugát, kinek neve Maáka. A másiknak neve * Czélofhád. Czélofhádnak leányai voltak.
1 Krón. 7.16
Maáka, a Mákir felesége szüle fiat, a kit neveze Péresnek; annak pedig öcscsét Séresnek. Ennek fiai: Ulám és Rékem.
1 Krón. 7.17
Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai, ki Mákir fia volt, ki Manasse fia volt.
1 Krón. 7.18
Az ő huga, Moléket pedig szülé Ishodot, Abiézert és Makhlát.
1 Krón. 7.19
Semidának fiai voltak: Ahián, Sekem, Likhi és Aniám.
1 Krón. 7.20
Efraim * fiai pedig: Sútelákh, kinek fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada, ennek fia Táhát.
1 Krón. 7.21
Ennek fia Zábád, ennek fia Sútelákh, Ezer és Elhád. És megölék ezeket a Gáthbeliek, a földnek lakosai; mert alámentek vala, hogy barmaikat elhajtsák.
1 Krón. 7.22
Efraim azért, az ő atyjok sokáig siratá őket, a kihez elmennek * vala az ő atyjafiai, és őt vigasztalják vala.
1 Krón. 7.23
Beméne azért az ő feleségéhez, ki fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé Bériának, mivelhogy szerencsétlenség történt az ő házában.
1 Krón. 7.24
Leánya pedig Seéra vala, a ki alsó és felső Bethoront és Uzen-Seérát építé.
1 Krón. 7.25
Réfah is az ő fia és Resef; ennek fia Théla, ennek fia Táhán.
1 Krón. 7.26
Ennek fia Laadán, ennek fia Ammihud, ennek fia Elisáma.
1 Krón. 7.27
Ennek fia Nún, ennek fia * Józsué.
1 Krón. 7.28
Ezeknek birtokuk és lakóhelyük vala: Béthel és annak mezővárosai; napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és ennek mezővárosai, Sikem és ennek mezővárosai, szinte Gázáig és az ehhez tartozó mezővárosokig;
1 Krón. 7.29
És a Manasse fiai mellett: Béth-Seán és ennek mezővárosai, Thaanák és ennek mezővárosai, Megiddó és ennek mezővárosai, Dór és ennek mezővárosai. Ezekben laktak az Izráel fiának, Józsefnek * fiai.
1 Krón. 7.30
Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha és Szerakh, az ő hugok.
1 Krón. 7.31
Beriha fiai: * Khéber és Malkhiel, a ki Birzávit atyja volt.
1 Krón. 7.32
Khéber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát, az ő hugokat.
1 Krón. 7.33
Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek Jaflét fiai.
1 Krón. 7.34
Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba és Arám.
1 Krón. 7.35
Testvérének, Hélemnek fia vala: Sófákh, Jimna, Séles és Amál.
1 Krón. 7.36
Sófákh fiai: Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra.
1 Krón. 7.37
Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra.
1 Krón. 7.38
Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara.
1 Krón. 7.39
Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja.
1 Krón. 7.40
Ezek mind Áser fiai, családfők, válogatott harczosok, a fejedelmek fejei; és megszámláltatván az ő nemzetségök rendje szerint, huszonhatezer harczra képes férfi volt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT