1 Krón. 4

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 4
1 Krón. 4.1
Júda fiai ezek: Pérecz, * Kheczrón, Kármi, Húr és Sobál.
1 Krón. 4.2
Reája pedig, a Sobál fia nemzé Jáhátot; Jáhát nemzé Ahumáit és Lahádot; ezek a Sorateusok * háznépei.
1 Krón. 4.3
Ezek Etám atyjától valók: Jezréel, Jisma, Jidbás; és az ő hugoknak neve Haslelponi.
1 Krón. 4.4
Pénuel pedig Gedor atyja, és Ezer Húsa atyja. Ezek Efrata elsőszülöttének, Húrnak fiai, a ki Bethlehem atyja vala.
1 Krón. 4.5
Ashúrnak pedig, a Tékoa atyjának volt két felesége, Heléa és Naára.
1 Krón. 4.6
És Naára szülé néki Ahuzámot, Héfert, Teménit és Ahastárit. Ezek a Naára fiai.
1 Krón. 4.7
Heléa fiai: Séret, Jésohár, Etnán és Kócz.
1 Krón. 4.8
Kócz pedig nemzé Hánubot, Hásobébát és Ahárhel háznépét, a ki Hárumnak fia vala.
1 Krón. 4.9
Jábes pedig testvéreinél tiszteletreméltóbb vala, és azért nevezé őt az ő anyja Jábesnek, mondván: Mivelhogy fájdalommal * szülém őt.
1 Krón. 4.10
És Jábes az Izráel Istenét hívá segítségül, mondván: Ha engem megáldanál és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak! És megadá Isten néki, a mit kért vala.
1 Krón. 4.11
Kélub pedig, a Súkha testvére, nemzé Méhirt; ez az Eston atyja.
1 Krón. 4.12
Eston nemzé Béth-Rafát, Paseákhot, Tehinnát, Ir-Náhás atyját. Ezek a Rékától való férfiak.
1 Krón. 4.13
Kénáz fiai: Othniel * és Serája; Othniel fia: Hatát.
1 Krón. 4.14
Meonótai nemzé Ofrát; Serája pedig nemzé Joábot, a * Gé-Harasimbeliek atyját, mert mesteremberek valának.
1 Krón. 4.15
Káleb fiai, ki Jefunné fia vala: Iru, Ela és Naám; és Ela fiai; és Kénáz.
1 Krón. 4.16
Jéhalélel fiai: Zif, Zifa, Tirja és Asárel.
1 Krón. 4.17
Ezra fiai: Jéter, Méred, Efer és Jálon; és szülé Mirjámot, Sammait és Isbát, Estemóa atyját.
1 Krón. 4.18
Ennek felesége pedig, Jehudéja szülé Jéredet, a Gedor atyját és Hébert, a Szókó atyját, Jékuthielt, a Zánoah atyját; ezek Bithiának, a Faraó leányának fiai, a kit Méred elvett vala.
1 Krón. 4.19
Hódia nevű feleségének pedig fiai, ki Nahamnak, Keila atyjának nővére vala: Hagármi és a Maakátbeli Estemóa.
1 Krón. 4.20
Simon fiai: Amnon, Rinna, Benhanán és Thilon. Isi fiai: Zohét és Benzohét.
1 Krón. 4.21
Júda fiának, Sélának * fiai: Er, Léka atyja, és Laáda, Marésa atyja, és a gyapotszövők háznépe Béth-Asbeában;
1 Krón. 4.22
És Jókim és Kozeba lakosai, és Joás és Saráf, a kik Moáb urai voltak, és Jásubi, Léhem. De ezek már régi dolgok.
1 Krón. 4.23
Ezek voltak a fazekasok, és Netaimban és Gederában laktak. A királylyal laktak ott, az ő dolgáért.
1 Krón. 4.24
Simeon fiai: * Némuel, Jámin, Járib, Zérah, Saul;
1 Krón. 4.25
Kinek fia Sallum, kinek fia Mibsám, kinek fia Misma.
1 Krón. 4.26
Misma fiai: Hammúel az ő fia, Zakkur az ő fia, Simi az ő fia;
1 Krón. 4.27
Siminek tizenhat fia és hat leánya volt; de testvéreinek nem volt sok fia, s általában háznépök nem volt oly népes, mint Júda fiaié.
1 Krón. 4.28
Lakoznak vala pedig * Beersebában és Móladában és Haczar-Suálban.
1 Krón. 4.29
Bilhában, Eczemben és Toládban,
1 Krón. 4.30
Bétuelben, Hormában és Cziklágban,
1 Krón. 4.31
Beth-Markabótban, Haczar-Szuszimban, Beth-Biriben és Saáraimban; ezek valának az ő városaik mindaddig, míg Dávid királylyá lett.
1 Krón. 4.32
Faluik pedig ezek: Etám, * Ain, Rimmon, Tóken és Asán, öt város;
1 Krón. 4.33
És mindazok a falvaik, a melyek e városok körül voltak Bálig; ezek valának lakóhelyeik és nemzetségeik:
1 Krón. 4.34
Mesobáb, Jámlek és Jósa, Amásia fia.
1 Krón. 4.35
És Jóel és Jéhu, a Jósibia fia, ki Serája fia, ki Asiel fia vala;
1 Krón. 4.36
És Eljoénai, Jaákoba, Jésohája, Asája, Adiel, Jesiméel és Benája.
1 Krón. 4.37
Ziza, a Sifi fia, ki Alon fia, ki Jedája fia, ki Simri fia, ki Semája fia.
1 Krón. 4.38
Ezek a névszerint felsoroltak voltak a főemberek nemzetségökben, a kik igen elszaporodtak volt atyjok házában,
1 Krón. 4.39
Azért elindulának Gedor felé, hogy a völgy keleti részére menjenek és ott barmaiknak legelőt keressenek.
1 Krón. 4.40
Találának is zsíros és jó legeltető helyet (az a föld pedig tágas, nyugodalmas és békességes), mert Khámból valók laktak ott azelőtt.
1 Krón. 4.41
Elmenvén pedig e névszerint megnevezettek Ezékiásnak, * a Júda királyának idejében, lerombolták sátoraikat, és a Maonitákat, a kiket ott találtak, kiirtották mind e mai napig, s helyökbe letelepedének, mivel ott barmaik számára legelőhelyeket találtak.
1 Krón. 4.42
És közülök, a Simeon fiai közül, némelyek elmenének a Seir * hegyére, úgymint ötszázan, a kiknek előljáróik az Isi fiai, Pelátja, Nehárja, Refája és Uzriel voltak.
1 Krón. 4.43
És valakik az Amálek * nemzetségéből megmaradtak vala, mind levágák azokat, és ott letelepedének mind e mai napig.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT