1 Krón. 1

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 1
1 Krón. 1.1
Ádám, * Séth, Énós.
1 Krón. 1.2
Kénán, Mahalálél, Járed.
1 Krón. 1.3
Énókh, Methuséláh, Lámekh.
1 Krón. 1.4
Noé, Sém, Khám és Jáfet.
1 Krón. 1.5
Jáfetnek * fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.
1 Krón. 1.6
A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és * Tógármah.
1 Krón. 1.7
Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.
1 Krón. 1.8
Khámnak fiai: * Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.
1 Krón. 1.9
Khúsnak fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh és Szabthékah; Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.
1 Krón. 1.10
Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá * lenni a földön.
1 Krón. 1.11
Miczráim * pedig nemzé Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.
1 Krón. 1.12
Pathruszimot és Kaszlukhimot, a kiktől a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.
1 Krón. 1.13
Kanaán * pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét és Khétet,
1 Krón. 1.14
És Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust.
1 Krón. 1.15
Khivveust, Harkeust és Szineust.
1 Krón. 1.16
Arvadeust, Czemareust és Hamatheust.
1 Krón. 1.17
Sémnek fiai: Élám és Assur, Arpaksád, Lúd, Arám, Úcz, Húl, Gether és Mesek.
1 Krón. 1.18
Arpaksád pedig nemzé Séláht és Séláh nemzé Hébert.
1 Krón. 1.19
Hébernek is lett két fia, az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; * testvérének neve pedig Joktán.
1 Krón. 1.20
Joktán pedig nemzé Almodádot és Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot,
1 Krón. 1.21
Hadórámot, Úzált és Diklát,
1 Krón. 1.22
És Ebált, Abimáelt és Sébát,
1 Krón. 1.23
Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.
1 Krón. 1.24
Sém, * Arpaksád, Séláh.
1 Krón. 1.25
Héber, Péleg, Réu.
1 Krón. 1.26
Sérug, Nákhor, Tháré.
1 Krón. 1.27
Abrám, ez az Ábrahám.
1 Krón. 1.28
Ábrahám * fiai: Izsák és Ismáel.
1 Krón. 1.29
Ezeknek nemzetségei pedig ezek: Ismáel elsőszülötte * Nebájót és Kédar, Adbeél és Mibszám.
1 Krón. 1.30
Misma és Dúmah, Massza, Hadad és Théma.
1 Krón. 1.31
Jétur, Náfis és Kedmah; ezek az Ismáel fiai.
1 Krón. 1.32
Keturának pedig, az Ábrahám ágyasának * fiai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suakh. És a Joksán fiai: Séba és Dédán.
1 Krón. 1.33
És a Midián fiai: Éfah, Héfer, Hánok, Abida és Eldáh. Mindezek a Keturáh fiai.
1 Krón. 1.34
Ábrahám pedig nemzé Izsákot; Izsák * fiai pedig ezek: Ézsau és Izráel.
1 Krón. 1.35
Ézsaunak * fiai: Elifáz, Réhuél, Jéhus, Jahlám és Korakh.
1 Krón. 1.36
Elifáz fiai: Thémán, Omár, Czefi, Gahtám, Kenáz és Timna és Amálek.
1 Krón. 1.37
Réhuél fiai: Nakhath, Zérakh, Samma és Mizza.
1 Krón. 1.38
Széir fiai: Lótán és Sóbál, Czibhón, Haná, Disón, Eczer és Disán.
1 Krón. 1.39
Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám: Lótánnak huga pedig Timna.
1 Krón. 1.40
Sóbál fiai: Alján és Mánakháth, Hébál, Sefi és Onám; Czibhón fiai pedig: Aja és Haná.
1 Krón. 1.41
Haná fia: Disón, Disón fiai pedig: Hamrán és Esbán, Ithrán és Kherán.
1 Krón. 1.42
Eczer fiai: Bilhán és Zahaván, Jakán. Disán fiai: Húcz és Arán.
1 Krón. 1.43
Ezek pedig a királyok, a kik uralkodának Edom földén, mielőtt az Izráel fiai között király uralkodott volna: Bela, * Behor fia, az ő városának neve Dinhába vala.
1 Krón. 1.44
Bela meghalván, uralkodék helyette Jóbáb, a Boczrából való Zerakh fia.
1 Krón. 1.45
És hogy Jóbáb meghala, uralkodék helyette a Témán földéből való Khusám.
1 Krón. 1.46
Meghala Khusám is, és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; és az ő városának neve Hávit vala.
1 Krón. 1.47
Hadád is, hogy meghala, uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.
1 Krón. 1.48
Szamlá holta után uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.
1 Krón. 1.49
Saul is meghala, és uralkodék helyette Báhál-Khanán, az Akhbór fia.
1 Krón. 1.50
Báhál-Khanán holta után uralkodék helyette * Hadád; és az ő városának neve Páhi, feleségének pedig neve Mehetábéel, ki Mézaháb leányának Matrédnak volt a leánya.
1 Krón. 1.51
Hadád halála után Edom fejedelmei valának: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem,
1 Krón. 1.52
Ohólibámá fejedelem, Éla fejedelem és Pinon fejedelem,
1 Krón. 1.53
Kenáz fejedelem, Témán fejedelem és Mibczár fejedelem,
1 Krón. 1.54
Magdiél fejedelem és Hirám fejedelem. Ezek voltak Edom fejedelmei.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT