Józs. 21

Teljes szövegű keresés

Józs. 21
Józs. 21.1
És hozzámenének a Léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a * paphoz, és Józsuéhoz, a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, a kik valának Izráel fiainak nemzetségei felett,
Józs. 21.2
És szólának nékik Silóban, a Kanaán földén, mondván: Az Úr megparancsolta * Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelőket barmaink részére.
Józs. 21.3
Adák azért Izráel fiai a Lévitáknak az ő örökségökből, az Úrnak rendelése szerint, ezeket a városokat és azoknak legelőit.
Józs. 21.4
Esék pedig a sors a Kehátiták családjaira, és juta a Léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségétől, a Simeon nemzetségétől és a Benjámin nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;
Józs. 21.5
Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manassé fél nemzetségétől sors szerint tíz város.
Józs. 21.6
A Gerson fiainak pedig az Issakhár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétől, a Nafthali nemzetségétől és Manassénak Básánban levő fél nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;
Józs. 21.7
Mérári fiainak az ő családjaik szerint a Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől tizenkét város.
Józs. 21.8
Adák azért Izráel fiai e városokat és ezeknek legelőit a Lévitáknak, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózes által, sors szerint.
Józs. 21.9
Adák pedig a Júda fiainak nemzetségéből és Simeon fiainak nemzetségéből ezeket a városokat, a melyek névszerint olvashatók.
Józs. 21.10
És lőn, hogy esék a sors először a Lévi fiai közül való Kehátnak * családjaiból az Áron fiaira.
Józs. 21.11
És adák nékik az Anák atyjának városát, Kirjáth-Arbát, * azaz + Hebront a Júda hegyén, és annak körülötte levő legelőit;
Józs. 21.12
A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, * a Jefunné fiának adák birtokául.
Józs. 21.13
Az Áron pap fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelőjét, Libnát és annak legelőjét.
Józs. 21.14
Jatthirt és annak legelőjét; Estemoát és annak legelőjét;
Józs. 21.15
Holont és annak legelőjét, és Debirt és annak legelőjét;
Józs. 21.16
Aint és annak legelőjét, Juttát és annak legelőjét, Béth-Semest * és annak legelőjét. Kilencz várost e két nemzetségből.
Józs. 21.17
A Benjámin nemzetségéből pedig Gibeont és annak legelőjét, Gébát és annak legelőjét;
Józs. 21.18
Anathótot * és annak legelőjét, Almont és annak legelőjét: négy várost.
Józs. 21.19
Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen tizenhárom város és azoknak legelői.
Józs. 21.20
A Kehát * fiai családjainak pedig, s a Kehát fiai közül való többi Lévitáknak városai, az ő sorsuk szerint, az Efraim nemzetségéből valának.
Józs. 21.21
Nékik adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet * és annak legelőjét az Efraim hegyén, és Gezert és annak legelőjét;
Józs. 21.22
Kibczaimot és annak legelőjét, Béth-Horont és annak legelőjét: négy várost.
Józs. 21.23
A Dán nemzetségéből pedig Elthekét és annak legelőjét, Gibbethont és annak legelőjét;
Józs. 21.24
Ajjálont és annak legelőjét; Gath-Rimmont és annak legelőjét; négy várost.
Józs. 21.25
A Manassé fél nemzetségéből pedig: Taanákot és annak legelőjét, Gath-Rimmont és annak legelőjét: két várost.
Józs. 21.26
Összesen tíz várost és azoknak legelőit a Kehát fiai többi családjainak.
Józs. 21.27
A Gerson * fiainak pedig, a kik a Léviták családjaiból valának, adák a Manassé fél nemzetségéből a gyilkosok menekülésének városát, + Gólánt Básánban és annak legelőjét, és Beesterát és annak legelőjét: két várost.
Józs. 21.28
Az Issakhár nemzetségéből pedig: Kisjont és annak legelőjét, Dobráthot, és annak legelőjét,
Józs. 21.29
Jármutot és annak legelőjét, és Én-Gannimot és annak legelőjét: négy várost.
Józs. 21.30
Az Áser nemzetségéből pedig: Misált * és annak legelőjét, Abdont és annak legelőjét,
Józs. 21.31
Helkathot és annak legelőjét, és Rehobot és annak legelőjét: négy várost.
Józs. 21.32
A Nafthali nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Kedest * Galileában és annak legelőjét, Hammoth-Dórt és annak legelőjét, és Karthant és annak legelőjét: három várost.
Józs. 21.33
A Gersoniták * összes városai, az ő családjaik szerint, tizenhárom város és azoknak legelői.
Józs. 21.34
A Mérári * fiai családjainak pedig, e még hátralevő Lévitáknak, adák a Zebulon nemzetségéből: Jokneámot és annak legelőjét, Karthát és annak legelőjét,
Józs. 21.35
Dimnát és annak legelőjét, Nahalált és annak legelőjét; négy várost.
Józs. 21.36
A Rúben nemzetségéből pedig: Béczert és annak legelőjét, Jahczát és annak legelőjét,
Józs. 21.37
Kedémothot és annak legelőjét, és Méfaathot és annak legelőjét: négy várost.
Józs. 21.38
A Gád nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Rámothot * Gileádban és annak legelőjét, Mahanaimot és annak legelőjét,
Józs. 21.39
Hesbont és annak legelőjét; Jaézert és annak legelőjét: összesen négy várost.
Józs. 21.40
A Mérári fiainak városai az ő családjaik szerint, a kik a Léviták családjai közül maradtak fel, valának az ő sorsuk szerint összesen tizenkét város.
Józs. 21.41
A Lévitáknak összes * városai az Izráel fiainak birtoka között: negyvennyolcz város azoknak legelőivel.
Józs. 21.42
Valának ezek a városok a tulajdonképeni város és körülöttök azoknak legelői. Így vala ez mind e városoknál.
Józs. 21.43
Megadá azért az Úr Izráelnek mindazt a földet, a mely felől megesküdött vala, * hogy odaadja azt az ő atyáiknak. És bírák azt, és lakozának abban.
Józs. 21.44
Nyugodalmat is ada nékik az Úr mindenfelől, szintén úgy, a mint megesküdött vala az ő atyáiknak. És senki nem állott meg * ellenökben valamennyi ellenségeik közül; minden ellenségöket kezökbe adá az Úr.
Józs. 21.45
Nem esett el * csak egy szó is mindama jó szóból, a melyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz + betelt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT