Józs. 12

Teljes szövegű keresés

Józs. 12
Józs. 12.1
Ezek pedig ama földnek királyai, a kiket levertek Izráelnek fiai, és a kiknek földjét birtokba vették a Jordánon túl, napkelet * felé, az Arnon pataktól fogva a Hermon hegyéig, és az egész mezőséget kelet felől:
Józs. 12.2
Szíhon, az Emoreusok királya, a ki lakik vala Hesbonban, a ki uralkodik vala Aróertől fogva, * a mely van az Arnon patak partján, és a patak közepétől és a Gileád felétől + a Jabbok patakig, az Ammon fiainak határáig.
Józs. 12.3
És a mezőségtől a Kinneróth * tengerig napkelet felé, és a puszta tengeréig, a Sóstengerig napkelet felé, a Béth-Jesimothi útig, és délfelé a Piszga hegyoldalainak aljáig.
Józs. 12.4
És Ógnak, * a Básán királyának tartománya, a ki Refaim maradékai közül való, a ki Astarotban és Edreiben lakozik vala.
Józs. 12.5
És uralkodik vala Hermon hegyén, Szalkhában és az egész Básánban, a Gesurnak és Maakhátnak határáig, és a fél Gileádon, Szíhonnak, Hesbon királyának határáig.
Józs. 12.6
Mózes, az Úrnak szolgája és Izráelnek fiai * verték le őket, és oda adta azt a földet Mózes, az Úrnak szolgája örökségül a Rúben és Gád nemzetségeknek és a Manassé nemzetség felének.
Józs. 12.7
Ezek pedig ama földnek királyai, a kiket levertek vala Józsué és az Izráelnek fiai a Jordán másik oldalán napnyugat * felé, Baál-Gádtól fogva, a mely van a Libánon völgyében, egészen a + kopasz hegyig, a mely Szeír felé emelkedik. És oda adá azt Józsué örökségül az Izráel nemzetségeinek, az ő osztályrészeik szerint:
Józs. 12.8
A hegységben * és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken, a + Khittheus, Emoreus, Kananeus, Perizeus, Khivveus és Jebuzeusok földjét.
Józs. 12.9
Jérikhónak * királya egy; Ainak, a mely oldalra vala Béthel felé, + királya egy;
Józs. 12.10
Jeruzsálemnek * királya egy, Hebronnak + királya egy;
Józs. 12.11
Jármutnak királya egy, * Lákisnak királya egy;
Józs. 12.12
Eglonnak * királya egy, Gézernek királya + egy;
Józs. 12.13
Debirnek * királya egy, Gédernek királya egy;
Józs. 12.14
Hormáhnak királya egy, Aradnak királya egy;
Józs. 12.15
Libnának * királya egy; Adullámnak királya egy;
Józs. 12.16
Makkedának * királya egy, Béthelnek királya egy;
Józs. 12.17
Tappuáhnak királya egy, Héfernek királya egy;
Józs. 12.18
Afeknek királya egy, Lassáronnak királya egy;
Józs. 12.19
Mádonnak * királya egy, + Hásornak királya egy;
Józs. 12.20
Simron Meronnak * királya egy, Aksáfnak királya egy;
Józs. 12.21
Taanáknak királya egy, Megiddónak királya egy;
Józs. 12.22
Kedesnek királya egy, a Kármelen levő Jokneámnak királya egy;
Józs. 12.23
A Dór magaslatán levő * Dórnak királya egy, a Gilgál népeinek királya egy;
Józs. 12.24
Tirczának királya egy; összesen harminczegy király.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT