Jer. 27

Teljes szövegű keresés

Jer. 27
Jer. 27.1
A Jojákim * uralkodásának kezdetén, a ki fia vala Jósiásnak, a Júda királyának, ilyen szavakat szóla az Úr Jeremiáshoz, mondván:
Jer. 27.2
Így szól az Úr nékem: Csinálj magadnak * köteleket, és jármot és vedd azokat a nyakadba.
Jer. 27.3
És küldd azokat Edom királyához és Moáb királyához, az Ammon fiainak királyához, Tírus királyához és Sidon királyához a követek által, a kik eljőnek Jeruzsálembe Sedékiáshoz, Júdának királyához,
Jer. 27.4
És parancsold meg nékik, hogy mondják meg az ő uraiknak: Ezt mondja a Seregek Ura, Izráelnek Istene, ezt mondjátok a ti uraitoknak:
Jer. 27.5
Én teremtettem a földet, az embert és a barmot, a melyek e föld színén vannak, az én nagy erőmmel és az én kinyujtott karommal, és annak adom azt, a * ki kedves az én szemeim előtt:
Jer. 27.6
És most én odaadom mind e földeket * Nabukodonozornak, a babiloni királynak, az én szolgámnak kezébe; sőt a mezei állatokat is néki adom, hogy néki szolgáljanak.
Jer. 27.7
És néki és az ő fiának és unokájának szolgál minden nemzet mindaddig, míg el nem jő * az ő földének is ideje, és szolgálnak néki sok nemzetek és nagy királyok.
Jer. 27.8
Azt a nemzetet és azt az országot pedig, a mely nem szolgál néki, Nabukodonozornak, a babiloni királynak, és a ki nem teszi nyakát a babiloni király jármába: fegyverrel és éhséggel és döghalállal verem meg azt a nemzetet, azt mondja az Úr, míglen kiirtom őket az ő kezével.
Jer. 27.9
Ti azért ne hallgassatok a ti prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se szemfényvesztőitekre, a kik ezt mondják néktek: Ne * szolgáljatok a babiloni királynak.
Jer. 27.10
Mert ők hazugságot prófétálnak néktek, hogy messze vigyelek titeket a ti földetekből és kiűzzelek titeket, és elveszszetek!
Jer. 27.11
Azt a nemzetet pedig, a mely nyakára veszi a babiloni király jármát és szolgál néki, az ő földében hagyom, azt mondja az Úr, és míveli azt és lakozik benne.
Jer. 27.12
Sőt Sedékiásnak, a Júda királyának is mind e beszédek szerint szólottam, mondván: Vegyétek nyakatokra a babiloni királynak jármát, és szolgáljatok néki és az ő népének, és éltek!
Jer. 27.13
Miért halsz meg te és a te néped fegyver miatt, éhség és döghalál miatt, a mint szólott az Úr az * olyan népről, a mely nem szolgál a babiloni királynak?
Jer. 27.14
Ne hallgassatok hát a próféták szavaira, a kik így szólnak néktek: Ne szolgáljatok a babiloni királynak; mert ők hazugságot * prófétálnak néktek.
Jer. 27.15
Mert nem küldöttem őket, azt mondja az Úr, hanem ők az én nevemben hazugságot prófétálnak, hogy kiűzzelek titeket, és elvesszetek ti és a próféták, a kik prófétálnak néktek.
Jer. 27.16
A papoknak és ez egész népnek is így szóltam: Ezt mondja az Úr: Ne hallgassatok a ti prófétáitok szavaira, a kik prófétálnak néktek, mondván: Ímé, az Úr házának edényei * visszahozatnak Babilonból most mindjárt, mert hazugságot prófétálnak ők néktek:
Jer. 27.17
Ne hallgassatok rájok; szolgáljatok a babiloni királynak, és éltek; miért legyen e város pusztasággá?
Jer. 27.18
Ha ők próféták és ha nálok van az Úrnak igéje: imádkozzanak most a Seregek Urának, hogy az edények, a melyek még az Úr házában és a Júda királyának házában és Jeruzsálemben maradtak, ne jussanak Babilonba;
Jer. 27.19
Mert ezt mondja a Seregek Ura az oszlopok * felől, a tenger felől, az állványok felől és az edények maradéka felől, a melyek még e városban maradtak,
Jer. 27.20
A melyeket el nem vitt Nabukodonozor, a babiloni király, mikor fogságba vivé * Jékóniást, Jojákimnak, a Júda királyának fiát Jeruzsálemből Babilonba, és Júdának és Jeruzsálemnek minden fő népét;
Jer. 27.21
Bizony ezt mondja a Seregek Ura, Izráelnek Istene az edények felől, a melyek megmaradtak az Úrnak házában és a Júda királyának házában és Jeruzsálemben:
Jer. 27.22
Babilonba * vitetnek, és ott lesznek mindama napig, a melyen + meglátogatom őket, azt mondja az Úr; és felhozom azokat, és visszahozom azokat e helyre.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT