1 Ján. 2

Teljes szövegű keresés

1 Ján. 2
1 Ján. 2.1
Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az * Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
1 Ján. 2.2
És ő engesztelő * áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész + világért is.
1 Ján. 2.3
És arról tudjuk meg, hogy * megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.
1 Ján. 2.4
A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, * és nincs meg abban az igazság.
1 Ján. 2.5
A ki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. * Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;
1 Ján. 2.6
A ki azt mondja, hogy ő * benne marad, annak úgy kell járnia, + a mint ő járt.
1 Ján. 2.7
Atyámfiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi * parancsolatot, a mely előttetek volt kezdettől fogva; + a régi parancsolat az íge, a melyet hallottatok kezdettől fogva.
1 Ján. 2.8
Viszont új * parancsolatot írok néktek, a mi igaz ő benne és ti bennetek; mert a sötétség + szűnni kezd, és az igaz ** világosság már fénylik.
1 Ján. 2.9
A ki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát az még mindig a * sötétségben van.
1 Ján. 2.10
A ki szereti az ő atyjafiát * a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra + való.
1 Ján. 2.11
A ki pedig gyűlöli az ő atyjafiát, a sötétségben van, * és a sötétségben jár, és nem tudja hová + megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit.
1 Ján. 2.12
Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő * nevéért.
1 Ján. 2.13
Írok néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írok néktek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek fiacskák, mert megismertétek az Atyát.
1 Ján. 2.14
Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva * van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.
1 Ján. 2.15
Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, * nincs meg abban az Atya szeretete.
1 Ján. 2.16
Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
1 Ján. 2.17
És a világ elmúlik, * és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát + cselekszi, megmarad örökké.
1 Ján. 2.18
Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, * így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
1 Ján. 2.19
Közülünk * váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.
1 Ján. 2.20
És néktek * kenetetek van a Szenttől, és + mindent tudtok.
1 Ján. 2.21
Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, a mi hazugság.
1 Ján. 2.22
Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a * Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.
1 Ján. 2.23
Senkiben nincs meg az Atya, * a ki tagadja a Fiút. A ki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan.
1 Ján. 2.24
A mit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, a mit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.
1 Ján. 2.25
És az az ígéret, a melyet ő ígért nékünk: az örök élet.
1 Ján. 2.26
Ezeket írtam néktek azok felől, a kik elhitetnek titeket.
1 Ján. 2.27
És az a kenet, * a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy + valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.
1 Ján. 2.28
És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
1 Ján. 2.29
Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy a ki az igazságot cselekszi, az mind tőle született.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT