Eszt. 8

Teljes szövegű keresés

Eszt. 8
Eszt. 8.1
Azon a napon adá Ahasvérus király Eszter királynénak Hámánnak, a zsidók ellenségének házát, és Márdokeus beméne a király elébe, mert elmondotta * Eszter, micsodája ő néki.
Eszt. 8.2
Lehúzá azért a király az ő gyűrűjét, a melyet Hámántól elvett, * és adá azt Márdokeusnak. Eszter pedig Márdokeust tette Hámán házának fejévé.
Eszt. 8.3
És tovább szóla Eszter a király előtt, és leborult annak lábaihoz és sírt és könyörgött, hogy semmisítse meg az agági Hámán gonoszságát * és tervét, a melyet kigondolt a zsidók ellen.
Eszt. 8.4
És a király kinyujtá Eszterre az arany pálczát, és Eszter felkelt és megálla a király előtt,
Eszt. 8.5
És monda: Ha a királynak tetszik, és ha kegyet találtam ő előtte, és ha helyes a dolog a király előtt, és én kedves vagyok szemei előtt: írassék meg, hogy vonassanak vissza az agági Hámánnak, Hammedáta fiának tervéről szóló levelek, a melyeket írt, hogy elveszessék a zsidókat, a kik a király minden tartományában vannak.
Eszt. 8.6
Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, mely érné az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én atyámfiainak veszedelmét?
Eszt. 8.7
Monda pedig Ahasvérus király Eszter királynénak és a zsidó Márdokeusnak: Ímé * Hámán házát Eszternek adtam, és őt + felakasztották a fára azért, mert a zsidókra bocsátotta kezét.
Eszt. 8.8
Ti pedig írjatok a zsidóknak, a mint tetszik néktek a király nevében és pecsételjétek meg a király gyűrűjével; mert az * írás, a mely a király nevében van írva és a királynak gyűrűjével van megpecsételve, + vissza nem vonható.
Eszt. 8.9
Hivattatának azért a király irnokai azonnal, a harmadik * hónapban (ez a Siván hónap), annak huszonharmadik napján, és megírák úgy, a miként Márdokeus parancsolá a zsidóknak és a fejedelmeknek, a kormányzóknak és a tartományok fejeinek, Indiától fogva Szerecsenországig + százhuszonhét tartományba; minden tartománynak annak írása szerint, és minden nemzetségnek az ő nyelvén, és a zsidóknak az ő írások és az ő nyelvök szerint.
Eszt. 8.10
És megírá Ahasvérus király nevében, és megpecsételé a király gyűrűjével. És külde leveleket lovas futárok által, a kik lovagolnak a királyi ménes gyors paripáin,
Eszt. 8.11
Hogy megengedte a király a zsidóknak, a kik bármely városban vannak, hogy egybegyűljenek és keljenek fel életökért, és hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék minden népnek és tartománynak seregét, a mely őket nyomorgatja, kicsinyeket és nőket, és hogy javaikat elragadják.
Eszt. 8.12
Egy napon, Ahasvérus királynak minden tartományában, tizenharmadik napján a tizenkettedik * hónapnak (ez Adár hónapja).
Eszt. 8.13
Az írásnak mássa, hogy adassék törvény minden egyes tartományban, meghirdettetett minden népnek, hogy a zsidók készen legyenek azon a napon, hogy megbosszulják magokat ellenségeiken.
Eszt. 8.14
A futárok a királyi gyors paripákon kimenének sietve és sürgősen a király parancsolata szerint; és kiadatott a törvény Susán várában is.
Eszt. 8.15
Márdokeus pedig kiméne a király elől kék bíbor és fehér királyi * ruhában, és nagy arany koronával, és bíborbársony palástban, és Susán városa vígada és örvendeze.
Eszt. 8.16
A zsidóknak világosság támada, öröm, vigasság és tisztesség.
Eszt. 8.17
És minden tartományban és minden városban, a hová a király szava és rendelete eljuta, öröme és vigalma lőn a zsidóknak, lakoma és ünnep, * és sokan a föld népei közül zsidókká lettek; mert a zsidóktól való + félelem szállta meg őket.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT