Péld. 24

Teljes szövegű keresés

Péld. 24
Péld. 24.1
Ne irígykedjél a gonosztevőkre, se ne kivánj * azokkal lenni.
Péld. 24.2
Mert pusztítást gondol az ő szívök, és bajt szólnak az ő * ajkaik.
Péld. 24.3
Bölcseség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.
Péld. 24.4
És tudomány által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges marhával.
Péld. 24.5
A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű.
Péld. 24.6
Mert az eszes tanácsokkal * viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van.
Péld. 24.7
Magas a bolondnak a * bölcseség; a kapuban nem nyitja meg az ő száját.
Péld. 24.8
A ki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják.
Péld. 24.9
A balgatag dolognak gondolása bűn; és a rágalmazó az ember előtt útálatos.
Péld. 24.10
Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején: szűk a te erőd.
Péld. 24.11
Szabadítsd meg azokat, a kik a halálra vitetnek, * és a kik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg!
Péld. 24.12
Ha azt mondanád: ímé, nem tudtuk ezt; nemde, a ki vizsgálja az elméket, ő érti, és a ki őrzi a te lelkedet, ő tudja? és kinek-kinek az * ő cselekedetei szerint fizet.
Péld. 24.13
Egyél, fiam, mézet, mert jó; és a színméz édes a te ínyednek.
Péld. 24.14
Ilyennek * ismerd a bölcseséget a te lelkedre nézve: ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész!
Péld. 24.15
Ne leselkedjél, oh te istentelen, az igaznak háza ellen, ne pusztítsd el az ő ágyasházát!
Péld. 24.16
Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél * azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek.
Péld. 24.17
Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj; * és mikor megütközik: ne vígadjon a te szíved,
Péld. 24.18
Hogy az Úr meg ne lássa és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját te reád.
Péld. 24.19
Ne gerjedj haragra * a gonosztevők ellen, ne irígykedjél az istentelenekre;
Péld. 24.20
Mert a gonosznak nem lesz vége, az istentelenek szövétneke * kialszik.
Péld. 24.21
Féld az Urat, fiam, és a * királyt; a pártütők közé ne elegyedjél.
Péld. 24.22
Mert hirtelenséggel feltámad az ő nyomorúságok, és e két rendbeliek büntetését ki tudja?
Péld. 24.23
Ezek is a bölcsek szavai. Személyt válogatni * az ítéletben + nem jó.
Péld. 24.24
A ki azt mondja az istentelennek: igaz * vagy, ezt megátkozzák a népek, megútálják a nemzetek.
Péld. 24.25
A kik pedig megfeddik a bűnöst, azoknak gyönyörűségökre lesz, és jó áldás száll reájok!
Péld. 24.26
Ajkakat csókolgat az, a ki igaz beszédeket felel.
Péld. 24.27
Szerezd el kivül a te dolgodat, és készíts elő a te meződben; annakutána építsd * a házadat.
Péld. 24.28
Ne légy bizonyság ok nélkül a te felebarátod ellen; avagy ámítanál-é valakit a te ajkaiddal?
Péld. 24.29
Ne mondd ezt: a miképen cselekedett én velem, úgy cselekszem ő vele; megfizetek * az embernek az ő cselekedete szerint.
Péld. 24.30
A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőleje mellett.
Péld. 24.31
És ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom; és kőgyepüje elromlott vala.
Péld. 24.32
Melyet én látván gondolkodám, és nézvén, ezt a tanulságot vevém abból:
Péld. 24.33
Egy kis * álom, egy kis szunynyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra,
Péld. 24.34
És így jő el, mint az útonjáró, a * te szegénységed, és a te szükséged, mint a paizsos férfiú.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT