Zsid. 7

Teljes szövegű keresés

Zsid. 7
Zsid. 7.1
Mert ez a Melkisédek * Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta,
Zsid. 7.2
A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: a ki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,
Zsid. 7.3
Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.
Zsid. 7.4
Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, a kinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka;
Zsid. 7.5
És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjok van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek * a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak;
Zsid. 7.6
De az, a kinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, * és az ígéretek birtokosát megáldotta,
Zsid. 7.7
Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.
Zsid. 7.8
És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, a ki bizonyság szerint él:
Zsid. 7.9
És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől,
Zsid. 7.10
Mert ő még az atyja ágyékában vala, a mikor annak elébe ment Melkisédek.
Zsid. 7.11
Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint?
Zsid. 7.12
Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is.
Zsid. 7.13
Mert a kiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, a melyből senki sem szolgált az oltár körül;
Zsid. 7.14
Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, a mely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról.
Zsid. 7.15
És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap,
Zsid. 7.16
A ki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.
Zsid. 7.17
Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.
Zsid. 7.18
Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan, *
Zsid. 7.19
Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; * de beáll a jobb reménység, + a mely által közeledünk az Istenhez.
Zsid. 7.20
És a mennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká,
Zsid. 7.21
De ez esküvéssel, az által, a ki azt mondá néki: Megesküdött * az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint:
Zsid. 7.22
Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.
Zsid. 7.23
És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak:
Zsid. 7.24
De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága.
Zsid. 7.25
Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő * általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök. +
Zsid. 7.26
Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn,
Zsid. 7.27
A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért * vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván. +
Zsid. 7.28
Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT