Zsid. 4

Teljes szövegű keresés

Zsid. 4
Zsid. 4.1
Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, * valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék.
Zsid. 4.2
Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, miképen azoknak: * de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, a kik hallották.
Zsid. 4.3
Mert mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba, miképen megmondotta: A mint megesküdtem az én haragomban, * nem fognak bemenni az én nyugodalmamba; jóllehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte.
Zsid. 4.4
Mert valahol a hetedik napról ekképen szólott: És megnyugovék Isten * a hetedik napon minden ő cselekedeteitől.
Zsid. 4.5
És ugyanabban ismét: Nem mennek be az én * nyugodalmamba.
Zsid. 4.6
Mivelhogy annakokáért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és a kiknek először hirdettetett az evangyéliom, nem mentek be engedetlenség miatt:
Zsid. 4.7
Ismét határoz egy napot: Ma, szólván Dávid által annnyi idő multán, a mint előbb mondva volt. Ma, ha * az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket.
Zsid. 4.8
Mert ha őket Józsué nyugodalomba helyezte volna, nem szólana azok után más napról.
Zsid. 4.9
Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének.
Zsid. 4.10
Mert a ki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, a miképen Isten is a magáéitól, *
Zsid. 4.11
Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.
Zsid. 4.12
Mert az Istennek beszéde élő és ható, * és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
Zsid. 4.13
És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, * a kiről mi beszélünk.
Zsid. 4.14
Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, * Jézus, az Istennek Fia, + ragaszkodjunk vallásunkhoz.
Zsid. 4.15
Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett * mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a + bűnt.
Zsid. 4.16
Járuljunk azért bizodalommal * a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT