Zsid. 3

Teljes szövegű keresés

Zsid. 3
Zsid. 3.1
Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és * főpapjára, Krisztus Jézusra,
Zsid. 3.2
A ki hű * ahhoz, a ki őt rendelte, valamint + Mózes is az ő egész házában.
Zsid. 3.3
Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, a mennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. *
Zsid. 3.4
Mert minden háznak van építője, a ki pedig mindent elkészített, az Isten az.
Zsid. 3.5
Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára,
Zsid. 3.6
Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, a kinek háza * mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk.
Zsid. 3.7
Annakokáért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát * halljátok,
Zsid. 3.8
Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján * a pusztában,
Zsid. 3.9
A hol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig.
Zsid. 3.10
Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat.
Zsid. 3.11
Úgy hogy megesküdtem haragomban, * hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.
Zsid. 3.12
Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, * hogy az élő Istentől elszakadjon;
Zsid. 3.13
Hanem intsétek * egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által:
Zsid. 3.14
Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.
Zsid. 3.15
E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.
Zsid. 3.16
Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, * a kik kijövének Égyiptomból Mózes által?
Zsid. 3.17
Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, a kik vétkeztek, a kiknek testei elhullottak a pusztában?
Zsid. 3.18
Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek? *
Zsid. 3.19
Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT