2 Kir. 15

Teljes szövegű keresés

2 Kir. 15
2 Kir. 15.1
Jeroboámnak, az Izráel királyának huszonhetedik esztendejében kezdett uralkodni * Azária, Amásiának, a Júda királyának fia.
2 Kir. 15.2
Tizenhat * esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és ötvenkét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és az ő anyjának neve Jekólia, Jeruzsálemből való.
2 Kir. 15.3
És kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt mind a szerint, a mint az ő atyja, Amásia cselekedett;
2 Kir. 15.4
Csakhogy a magaslatok nem rontattak le, a nép még ott áldozott és tömjénezett a magaslatokon.
2 Kir. 15.5
És megverte az Úr a királyt, * mert bélpoklos lett egész halála napjáig, és külön házban lakott, és Jótám, a király fia kormányozta a házat, és ő szolgáltatott törvényt a föld népének.
2 Kir. 15.6
Azáriának egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajjon nincsenek-é megírva a Júda * királyainak krónika-könyvében?
2 Kir. 15.7
És elaluvék Azária az ő atyáival, és eltemeték őt az ő atyáival a Dávid városában, * és az ő fia, + Jótám, uralkodék ő helyette.
2 Kir. 15.8
Azáriának, a Júda királyának harmincznyolczadik esztendejében kezdett uralkodni * Zakariás, a Jeroboám fia Izráelen, Samariában hat hónapig.
2 Kir. 15.9
És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, miképen az ő atyái cselekedtek volt. Nem hagyta el Jeroboámnak, a Nébát fiának * bűneit, a ki vétekbe ejtette az Izráelt.
2 Kir. 15.10
És összeesküdött ellene Sallum, a Jábes fia, és megölte őt a nép szeme láttára, és megölvén őt, ő uralkodott helyette.
2 Kir. 15.11
Zakariásnak egyéb dolgai pedig, ímé meg vannak írva az Izráel királyainak krónika-könyvében.
2 Kir. 15.12
Ez az Úr beszéde, a mit Jéhu felől szólott, * mondván: A te fiaid negyedízig ülnek Izráel trónján. És így történt.
2 Kir. 15.13
Sallum, a Jábes fia lett a király Uzziának, Júda királyának harminczkilenczedik esztendejében, de csak egy hónapig uralkodott Samariában;
2 Kir. 15.14
Mert Menáhem, a * Thirsabeli Gádi fia feljött, és Samariába ment, és megölte Sallumot, a Jábes fiát Samariában, és megölvén őt, ő uralkodott helyette.
2 Kir. 15.15
Sallumnak egyéb dolgai pedig és összeesküvése, a melyet csinált, ímé meg vannak írva az Izráel királyainak krónika-könyvében.
2 Kir. 15.16
Akkor verte le Menáhem Tifsáhot és mindazokat, a kik benne voltak, és egész határát Thirsától fogva, mert nem bocsátották be, azért veré le, és még a terhes asszonyokat is mind felhasogatá benne.
2 Kir. 15.17
Azáriának, Júda királyának harminczkilenczedik esztendejétől fogva uralkodott Menáhem, a Gádi fia Izráelen tíz esztendeig Samariában.
2 Kir. 15.18
És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt; nem hagyta el Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneit teljes életében, a ki vétekbe ejtette az Izráelt.
2 Kir. 15.19
És rátört Púl, Assiria királya az országra, és Menáhem Púlnak ezer tálentom ezüstöt adott azért, hogy legyen néki segítséggel az ő birodalmának megerősítésében.
2 Kir. 15.20
És Menáhem adót vetett Izráelben a gazdagokra, ötven ezüst siklust minden egyes emberre, hogy azt Assiria királyának adja, és visszatért Assiria királya, és nem maradt ott az országban.
2 Kir. 15.21
Menáhemnek egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajjon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónika-könyvében?
2 Kir. 15.22
És elaluvék Menáhem az ő atyáival, és uralkodék az ő fia, Pekája ő helyette.
2 Kir. 15.23
És Azáriának, Júda királyának ötvenedik esztendejében kezdett uralkodni Pekája, a Menáhem fia, Izráelen Samariában két esztendeig.
2 Kir. 15.24
És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, * nem távozék el Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneitől, a ki vétekbe ejtette az Izráelt.
2 Kir. 15.25
És pártot ütött ellene Péka, a Remália fia, az ő hadnagya, és megölte őt Samariában, a király házának palotájában, Argóbbal és Arjéval és ötven emberrel a Gileádbeliek fiai közül, és megölte őt, és ő lett helyébe a király.
2 Kir. 15.26
Pekájának egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, ímé meg vannak írva az Izráel királyainak krónika-könyvében.
2 Kir. 15.27
Azáriának, Júda királyának ötvenkettedik esztendejében kezdett uralkodni Péka, a Remália fia, Izráelen Samariában húsz esztendeig.
2 Kir. 15.28
És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt; * nem távozék el Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneitől, a ki vétekbe ejtette az Izráelt.
2 Kir. 15.29
Pékának, az Izráel királyának idejében jött el Tiglát-Piléser, Assiria királya, és foglalta el * Hijont, Abélt, Beth-Maakát, Jánoát, Kédest, Hásort, Gileádot, Galileát és a Nafthali egész földét, és hurczolta el őket, Assiriába.
2 Kir. 15.30
De Hósea, az Ela fia, pártot ütött Péka, a Remália fia ellen, és levágta és megölte őt, és ő lett helyébe a király Jótámnak, az Uzzia fiának huszadik esztendejében.
2 Kir. 15.31
Pékának egyéb dolgai pedig * és minden cselekedetei, ímé meg vannak írva az Izráel királyainak krónika-könyvében.
2 Kir. 15.32
Pékának, a Remália fiának, az Izráel királyának második esztendejében kezdett uralkodni * Jótám, Uzziának, a Júda királyának fia.
2 Kir. 15.33
Huszonöt esztendős volt, a mikor uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának Jérusa volt a neve, a Sádók leánya.
2 Kir. 15.34
És kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, mind a szerint, a mint az ő atyja, * Uzzia cselekedék;
2 Kir. 15.35
Csak a magaslatokat nem rontották le; még ott áldozott és tömjénezett a nép a magaslatokon. Ő építette meg az Úr házának felső kapuját.
2 Kir. 15.36
Jótámnak egyéb dolgai * pedig és minden cselekedetei, vajjon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónika-könyvében?
2 Kir. 15.37
Ebben az időben kezdte az Úr ráküldeni Júdára Réczint, * Siria királyát, és Pékát, a Remália fiát.
2 Kir. 15.38
És elaluvék Jótám az ő atyáival, és eltemetteték az ő atyáival, Dávidnak, az ő atyjának városában, és Akház, az ő fia, uralkodék ő helyette.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT