2 Kir. 12

Teljes szövegű keresés

2 Kir. 12
2 Kir. 12.1
Jéhunak hetedik esztendejében tették Joást * királylyá, és negyven esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának pedig Sibja vala neve, a ki Beersebából való volt.
2 Kir. 12.2
És cselekedék Joás kedves dolgot az Úr szemei előtt mindaddig, a míg Jójada * pap oktatá őt;
2 Kir. 12.3
Azonban a magaslatok oltárai nem rontattak le, a nép még mindig ott áldozott és tömjénezett a * magaslatok oltárain.
2 Kir. 12.4
És megparancsolá Joás a papoknak, hogy minden pénzt, a mely Istennek szenteltetik és az Úr házába bevitetik, mind a megszámlálás * pénzét és a személyek váltságának pénzét, mind pedig, a melyet kiki szabad akaratja szerint az Úr + házához bevisz.
2 Kir. 12.5
Vegyék magokhoz a papok, mindenik a maga ismerősétől, és építsék meg az Úr házának romlásait mindenütt, a hol romlást látnak rajta.
2 Kir. 12.6
De mikor Joás király huszonharmadik esztendejéig sem építették meg a papok az Úr házának romlásait,
2 Kir. 12.7
Előhivatta Joás király Jójada papot a többi papokkal együtt, és monda nékik: Miért nem építitek meg az Úr házának romlásait? Ezután ne vegyétek a pénzt magatokhoz a ti ismerőseitektől, hanem az Úr háza romlásainak építésére adjátok azt.
2 Kir. 12.8
És a papok beleegyeztek, hogy többé semmi pénzt nem vesznek el a néptől, és nem javítják ki a ház romlásait.
2 Kir. 12.9
És Jójada pap vett egy ládát, és annak a fedelén csinált egy nyílást, és helyhezteté azt az oltár mellé jobbfelől, a mely felől az Úr házába bemennek, hogy abba töltsenek a papok, a templom küszöbinek * őrizői minden pénzt, a melyet az Úr házába hoznak.
2 Kir. 12.10
És mikor látták, hogy sok pénz van a ládában, felment a király * íródeákja a főpappal együtt, csomóba kötötték és megszámlálták a pénzt, a mely az Úr házában találtatott.
2 Kir. 12.11
És a megmért pénzt a munka vezetőinek kezeibe adták, a kik az Úr házához voltak rendelve, és ezek kiadták azt az ácsoknak és építőknek, a kik a házon dolgoztak,
2 Kir. 12.12
És a kőmíveseknek és a kőfaragóknak, fa és faragott kő vásárlására, az Úr háza romlásainak kijavítására, és mindarra, a mi a ház javítására szükséges volt.
2 Kir. 12.13
De abból a pénzből, a melyet bevittek az Úr házába, nem csináltattak az Úr házához sem ezüst poharakat, sem késeket, sem medenczéket, * sem trombitákat, sem valami egyéb arany vagy ezüst edényt.
2 Kir. 12.14
Hanem a munkásoknak adták azt, és csak az Úr házát javították ki abból.
2 Kir. 12.15
Számot sem vettek azoktól az emberektől, a kiknek keze által kiadták a pénzt a munkásoknak, mert * híven jártak el.
2 Kir. 12.16
De a vétekért és a bűnért * való pénzt nem vitték az Úr házába; az a papoké lett.
2 Kir. 12.17
Ebben az időben jött fel * Hazáel, Siria királya, és megszállotta Gáthot, és be is vette azt; azután megfordult Hazáel, hogy Jeruzsálem ellen menjen.
2 Kir. 12.18
De Joás, Júda királya, vevé mind a megszentelt ajándékokat, a melyeket az ő atyái, Josafát, Jórám és Akházia, Júda királyai az Úrnak szenteltek volt, és a melyeket ő maga szentelt néki, és minden aranyat, a mely találtaték mind az Úr házának, mind pedig a király házának kincsei között, és elküldé Hazáelnek, * Siria királyának, és az elment Jeruzsálem alól.
2 Kir. 12.19
Joásnak egyéb dolgai és minden cselekedetei pedig, vajjon nincsenek-é megírva a Júda királyainak * krónika-könyvében?
2 Kir. 12.20
Fellázadván pedig az ő szolgái, pártot * ütének ellene, és megölték Joást Beth-Millóban, a merre Sillába megy az ember.
2 Kir. 12.21
Jozakhár, a Simeáth fia, és Jozadáb, a Sómer fia, az ő szolgái ölték meg őt, és meghalt és eltemették őt az ő atyáival, a Dávid városában. És Amásia, az ő fia lett a király ő helyette.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT