Józs. 13

Teljes szövegű keresés

Józs. 13
Józs. 13.1
Amikor Józsué megöregedett, és megvénült, ezt mondta neki az ÚR: Te megöregedtél, megvénültél, pedig még igen sok birtokba veendő maradt az országban.
Józs. 13.2
Ez van még hátra az országból: a filiszteusok egész területe és a gesúriaké mind;
Józs. 13.3
az Egyiptomtól keletre fekvő terület, Sihórtól észak felé a kánaániakhoz tartozó Ekrón határáig; a filiszteusok öt fejedelme: a gázai, asdódi, askelóni, gáti és ekróni; továbbá az avviak;
Józs. 13.4
délen a kánaániak egész földje és a szidóni Meárá egészen Afékig, az emóriak határáig.
Józs. 13.5
Azután a gebaliak földje és keleten az egész Libánon, a Hermón hegység lábánál fekvő Baal-Gádtól egészen a hamáti útig;
Józs. 13.6
a hegység egész lakossága a Libánontól Miszrefót-Majimig, az összes szidóni. Én magam űzöm ki őket Izráel fiai elől. Oszd csak ki sorsvetéssel Izráelnek örökségül, ahogyan megparancsoltam neked.
Józs. 13.7
Most azért oszd el ezt a földet örökségül a kilenc törzs és Manassé fél törzse között.
Józs. 13.8
Ugyanakkor a rúbeniek és gádiak is megkapták örökségüket, amit Mózes adott nekik a Jordánon túl keleten. Úgy osztották fel, ahogyan Mózes, az ÚR szolgája adta nekik:
Józs. 13.9
Aróértól fogva, amely az Arnón patak partján van, a várost a patak középső folyásánál és Médebának egész fennsíkját Dibónig,
Józs. 13.10
meg az emóriak királyának, a Hesbónban uralkodó Szíhónnak összes városát az ammóniak határáig;
Józs. 13.11
Gileádot, meg a gesúriak és maakátiak területét, az egész Hermón-hegységet és az egész Básánt Szalkáig;
Józs. 13.12
Básánban Óg egész királyságát, aki Astárótban és Edreiben uralkodott. Ő maradt meg a refáiak utódai közül, akiket Mózes vert le, és űzött el.
Józs. 13.13
De Izráel fiai nem űzték ki a gesúriakat és maakátiakat, ezért Gesúr és Maakát lakói ott vannak Izráel között még ma is.
Józs. 13.14
Csak Lévi törzsének nem adott örökséget: Izráel Istenének, az ÚRnak tűzáldozatait kapta örökségül az ígéret szerint.
Józs. 13.15
Rúben fiai törzsének ezt adta Mózes nemzetségenként.
Józs. 13.16
Övék lett a következő terület: Aróértól fogva, amely az Arnón patak partján van, maga a város a patak középső folyásánál és Médebának egész fennsíkja,
Józs. 13.17
Hesbón és a hozzátartozó városok a fennsíkon, Díbón, Bámót-Baal és Bét-Baal-Meón,
Józs. 13.18
Jahcá, Kedémót, és Méfaat,
Józs. 13.19
Kirjátaim, Szibmá és Ceret-Hassahar a völgyből kiemelkedő hegyen,
Józs. 13.20
továbbá Bét-Peór, a Piszga dombvidéke és Bét-Hajjesímót.
Józs. 13.21
A fennsík összes városa és az emóriak királyának, a Hesbónban uralkodó Szíhónnak egész királysága. Őt is megverte Mózes meg Midján fejedelmeit: Evít és Rekemet, Cúrt és Húrt is, meg Rebát, a Szíhónnak alárendelt vezéreket, akik az országban laktak.
Józs. 13.22
Bálámot, Beór fiát, a jóst is fegyverrel ölték meg Izráel fiai a többi lemészároltakkal együtt.
Józs. 13.23
Rúben fiainak területe tehát a Jordán és vidéke lett. Ez Rúben fiainak az öröksége nemzetségenként, ezek a városok a hozzájuk tartozó falvakkal együtt.
Józs. 13.24
Gád törzsének, Gád fiainak is Mózes adott örökséget nemzetségenként.
Józs. 13.25
Ez a terület jutott nekik: Jazér és Gileád összes városa és az ammóniak országának fele Aróérig, amely Rabbával szemben van,
Józs. 13.26
azután Hesbóntól Rámat-Hammicpéig és Betónímig, meg Mahanaimtól Lódebár határáig.
Józs. 13.27
A völgyben pedig Bét-Hárám, Bét-Nimrá, Szukkót és Cáfón, ami megmaradt Hesbón királyának, Szíhónnak a királyságából. Tehát a Jordán és vidéke, a Kinneret-tenger végéig a Jordánon túl keleten,
Józs. 13.28
ez Gád fiainak az öröksége nemzetségenként, ezek a városok a hozzájuk tartozó falvakkal együtt.
Józs. 13.29
Manassé törzse felének is Mózes adott örökséget. Ez jutott a Manassé fiai törzse felének nemzetségenként:
Józs. 13.30
az ő területük lett Mahanaimtól kezdve az egész Básán, Ógnak, Básán királyának az egész királysága és Jáírnak összes faluja, amely Básánban van, hatvan város.
Józs. 13.31
Továbbá Gileád fele és Astárót meg Edrei, Óg királyságának a városai Básánban. Ez jutott a Manassétól származó Mákír fiainak, Mákír fiai felének, nemzetségenként.
Józs. 13.32
Ezeket adta Mózes örökségül Móáb mezőségén, a Jordánon túl, Jerikótól keletre.
Józs. 13.33
Lévi törzsének azonban nem adott Mózes örökséget. Maga az ÚR, Izráel Istene az ő öröksége, ahogyan megígérte neki.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT