TIZENÖTÖDIK FEJEZET. Schlick műveletei Kalpka ellen (1849. január elejétől végéig).

Teljes szövegű keresés

TIZENÖTÖDIK FEJEZET.
Schlick műveletei Kalpka ellen (1849. január elejétől végéig).
A szerencsétlenül végződött kassai csata után Mészáros újból a hadügyminisztérium élére állván, a felső tiszai hadtest parancsnokságát Klapka ezredesnek adta át, aki csak nemrég neveztetett ki a hadügyminisztérium táborkari osztályának főnökévé. Az új hadtestparancsnok január 11-én Miskolcra, 12-én pedig Mészáros főhadiszállására, Tokajba megérkezvén, azonnal átvette teendőit és seregtestének újjá szervezése és erősbítése mellett, mindenekelőtt a jó szellem és fegyelem emelését és megszilárdítását tekintette főfeladatául hadműveleti terve pedig abból állt, hogy a seregszervezés ideje alatt Debrecent is megvédendő, seregteste zömével Tokaj körül foglal állást, ahol magát esetleges megtámadtatás esetén is tartani igyekszik; ha pedig ő maga felkészült, határozottan támadólag szándékozott közvetlen ellensége, Schlick ellen fellépni, hogy aztán a Szepességen át előnyomuló Görgeynek kezet nyujtva, azzal együtt összhangzásban a közép Tiszánál alakuló főerővel, a fővárosok felé nyomuljon előre.
Rendelkezésre álló erejét, mely a parancsnokság átvétele alkalmával 6 honvéd zászlóaljból, 3 század lengyel légionistából, 4 huszár századból és 16 lövegből állott s melyhez már legközelebb még 2 zászlóalj, 2 lovas század és 11 löveg járult, Klapka következőleg állította fel:
Balszárny: Desewffy dandára Miskolc megvédésére Szikszónál. Közép: Bulharyn dandára Tállyán és Golopon, a Thworzniczky által vezetett elővédjével Szántón. A két dandár között összeköttetésül Gedeon hadoszlopa Dobsza- és Prépostnál a Hernád mentén. Jobb szárny: Schulz dandára Olasz-Liszkán és Vámos-Ujfalun. Tartalék: Bobory alatt Tokajon. Főhadiszállás: Szerencsen.
A fenti dandárok a hadműveletek tulajdonképeni megkezdése idejében január 20-án a következő csapattestekből alakultak:
Dessewffy dandára:
26. honvéd zászlóalj6 század
19. " 6 "
Borsodi önkéntesek 4 "
Coburg huszárok1 lov. század
1 hatfontos üteg 6 löveg
1/2 háromfontos üteg3 "
Összesen: 2 2/3 zlj, 1 lov. század, 1 1/2 üteg.
Bulharyn dandára:
34. honvéd zászlóalj6 század
52. " "           4 "
Lengyel légió 4 "
Abaujvári önkéntesek 2 "
Hevesi nemzetőrök2 "
Az 1.huszár ezredtől 2 lov. század
A 3. " "           1/2 " "
A 6. " "           1/2
Lehel-huszárok 1 " "
1/2 tizenkéntfontos üteg3 löveg
1/2 hatfotos üteg3 löveg
1/2 háromfontos üteg3 löveg
Összesen: 2 5/6 zlj., 4 lov. század, 1 1/2 üteg.
Gedeon dandára:
42.honvéd zászlóalj4 század
20. " "                    2 "
Hevesi lovas nemeztőrök1/2 lov. század
1 háromfontos üteg6 löveg
Összesen: 1 zlj., 1/2 lov. század, 1 üteg
Schulz dandára:
17. honvéd zászlóalj6 század
43. " "           3 "
A 39. ezred 3. zlja4 "
Lehel-huszárok 1 lov. század
Hevesi lov. nemeztőrök1/2 lov. század
1 háromfontos üteg6 löveg
Összesen 2 1/6 zlj., 1 2/3 lov. század, 1 üteg.
Az egész hadtest összege tehát 8 2/3 zljat, 7 lov. századot és 30 löveget tett ki, s állománya körülbelül 10.000 emberre tehető.
Schlick dacára annak, hogy a kassai ütközet után Gácsországból egy zászlóalj erősbítést kapott, s hogy a magyaroktól elfoglalt lövegekből egy új üteget alakított, miáltal hadtestének létszáma 8, egyenkint 6—6 századból álló zászlóaljra, 6 lovas századra és 35 lövegre szaporodott, nem tartotta magát elég erősnek arra, hogy a megvert Mészárost üldözve, kassai védő helyzetéből határozott támadásba csapjon át. E helyett Abauj, Sáros, Szepes és Zemplén megyék lecsendesítése és biztosítása céljából a legfontosabb irányokban mindhárom fegyvernemből alakított körjáratokat küldött ki, melyek feladatuk befejezte után, kivéve a fontosabb városok védőrsége gyanánt kirendelteket, újból Kassára tértek vissza.
Időközben hire érkezett, hogy a Klapka által átvett volt Mészáros-féle hadtest jelentékeny erősítéseket kapott s hogy az szervezésének befejezte után Kassa felé támadólag előnyomulni készül. Ez a körülmény arra birta Schlicket, hogy Kalpkát megelőzve, ő menjen át támadásba, miről Windischgrätzt herceget, akitől egyidejűleg sürgősen segélyt kért, a következő jelentéssel értesítette: „E művelet által szándékozom az ellenséget, egyrészt, ha nálamnál erősebb volna, Tokaj és Tarcalnál lekötni és foglalkoztatni, hogy őt ez által kikülönítésektől a már alávetett megyékbe, visszatartsam, miáltal egyszersmind közelebb is jutok a pesti országúthoz; másrészt pedig, ha az ellenség nálamnál nem erősebb, szándékom őt Tokajnál a Tisza mögé vetni, hogy az ottani átjáró kézbentartása által utam Debrecen felé nyitva legyen. E jelentés folytán Windischgrätz január 19-én azonnal útnak indította a Schulzig hadosztályt Kassa felé, mely a következő részekből alakult:
Kriegern tábornok dandára:
2. Latour ezredbeli zászlóalj
3. ottočani zászlóalj
3. varasd-kőrösi zászlóalj
3. varasd-szt.-györgyi zászlóalj
1 hatfontos üteg.
Parrot tábornok dandára:
6 század porosz-főherceg vértes
2 század Auersperg vértes
1 lovas és 1 tizenkétfontos üteg.
A hadosztály összege: 4 zászlóalj, 8 lovas század és 18 löveg.
Schulzig 23-án Kápolnára, 25-én Miskolcra érkezett.
Schlick az Eperjest, Lőcsét és Kassát megszállva tartó különítmények visszahagyásával hadtestének zömével fentközölt terve értelmében már január 17-én indult el Kassáról, mely alkalomból hadát három hadoszlopra osztotta. A Zimburg őrnagy alatt 5 gyalog-, 1 lovas századból és 2 lövegből álló jobbszárny Szikszó felé, a Herzmanowsky őrnagy parancsnoksága alatt 1 gyalog zászlóaljból, 1 lovas századból és 4 lövegből álló balszárny, Gálszécs—Sátoralja-Ujhelyen át Bodrog-Keresztúrnak s végül a Pergen és Fiedler dandárokból álló zöm Tállyának vette irányát. Január 17-én a jobbszárny Alsó-Novajt a balszárny Kelecsényt, a középnek báró Piatolli őrnagy alatt 1 zászlóalj, 1 lovas század és 2 lövegből álló elővéde pedig Hidas-Németit érte el. Január 18-án a jobbszárny csupán szemrevételezett Forró felé, a zöm elővéde Gönc—Ruszkáig, Fiedler tábornok pedig 1 zászlóalj, 1 lovas század, és 1 üteggel reggel 8 órakor Kassáról elindulva, Hidas-Németiig, a balszárny Gálszécsig jutott előre. Január 19-én a jobbszárny Forrót, a balszárny Tőke-Terebest szállotta meg. Piatolli őrnagy a zöm elővédével a Thworznicky által megszállva tartott Szántó felé nyomult előre s miután az utóbbi magát balszárnyában 2 ellenséges gyalogszázad, 1 lovas szakasz és 3 löveg által megkerülve látta, jelentéktelen harc után, melyben az ellenség 2 sebesültet és 1 lovat, a lengyelek pedig holtakban, sebesültekben és foglyokban mintegy 20 embert vesztettek, Tállyára vonult vissza, ahol Bulharyn-nal egyesült.
Fiedler tábornok az összeütközés hirére, dandárát még aznap szintén Szántóig vezette előre, míg Pergen reggel 8 órakor 1 zászlóaljjal, 1 lovas századdal és 2 üteggel Kassáról elindulva, Hidas-Németiig jutott.
Klapka másnap összes erejét Tállya körül szándékozott egyesíteni, hogy ott a csatát elfogdja, de midőn hirét vette, hogy Dessewffyt a szántói gyenge ágyúzás állásának elhagyására bírta, és pedig nem is a legrövidebb csatlakozóúton, hanem Böcs—Tisza-Lucon át nagyot kerülve, Tokaj felé, – előbbi szándékát megváltoztatva, azt határozta, hogy hadtestét Tarcal, Tokaj és Keresztúr között egyesíti; ehhez képest a Bulharyn dandár 20-án este felé Tállyát elhagyva, Tarcalra vonult vissza.
Az ellenség részéről utóbbemlített napon a Pergen dandár szintén Szántóra vonult be, ahol másnap a Tállyáig előretolt elővédet kivéve, a két dandár csapatjai pihenőt tartottak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT