Források

Teljes szövegű keresés

Források
Acta Tomiciana.
A délmagyarországi történelmi társulat Emlékkönyve.
Archeologiai Értesítő.
Balbi Hieron, Opera.
Bartal, Comment.
Bartal, Hist. Stat. R. H.
Bartal oklevélgyűjteménye.
Báthory István levelei.
Bartholinus Ricardus, Odeporicion.
A Batthyány-család körmendi levéltárának okiratai.
Gróf Batthyány Ignácz, Leges ecclesiasticae.
Bárány, Temesvári Emlékek.
Bembo Pietro, Epist. Leonis X.
Bembo Pietro, Hist. Venet.
Bernino, Memorie istoriche di cio che hanno operato i sommi Pontifici nelle guerre contro i Turchi.
Berzeviczy, Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó okiratok.
Betinus feljegyz.
Bél, Adparatus ad hist. Hung. Monumentorum dec.
Bon Alajos velencei követ jelentése.
Bonfinius, Rerum Hungaricarum Decades.
Bragadino Pietro velencei követ jelentése.
Brassai felírás.
Brodarics, Descriptio cladis Mohacs.
Dr. Bruckner Győző, Magyarország belső állapota a mohácsi ütközet előtt.
Brutus, Magyar Hist.
Brüsszeli okmánytár.
Burchardi, Diar. Urb. Romae.
De Burgio báró pápai követ jelentései.
Calendor, Az angol államokiratok gyűjteménye.
Campeggio Lőrinc jelentése.
Chmel, Regesta Friderici.
Corpus Juris Hungarici.
Cromer, Chron. Poloniae.
Császár Mihály naplója.
Curaeus, Annal. Siles.
Cuspinianus, De congressu Maximiliani.
Cuspinianus, Diarium.
Dr. Czimer Károly, Kitől eredt Mátyás király fekete seregének elnevezése?.
Cziráky, Disquis, hist. De modo consequ. Summum imperium in Hung.
De Roo, Hist. Austr.
Dillich Krónikája.
Documentierte Geschichte von Breslau.
Dogiel, Codex. dipl.
D’Ohsson, Tableau Général de l’empire othoman.
Dubravius, Historia Bohemica.
Dudás Gyula, Mohácsi Emlékekről.
Eccard, Script. medii aevi.
Eder, Observ. crit et pragm. ad Felmer.
Egyetemi Könyvtár kéziratgyűjteménye.
Engel, Actenmässige Skizze der Unternechmungen Johann Zapolyas.
Engel, Geschichte der Nebenländer des ungrischen Reichs.
Engel, Geschichte der Walachey.
Engel, Monumenta Ungrica.
Eschenloer gyűjteménye.
Farlatus, Illiricum sacrum.
Fasching, Nova Dacia.
Fábián Gábor, Arad vármegye leírása.
Feil, Die Kreutzer in Ungarn.
Ferdi, A törvényhozó Szulejmán szultán története.
Feridun török író munkája.
Fessler, Geschichte der Ungarn und ihrer Landsassen.
Fessler, Geschichte von Ungarn, bearbeitet von Ernst Klein.
Firnhaber, Quellen und Forschungen zur vaterländischen Geschichte.
Fraknói, A Magyar Nemzet Tört. IV.
Fraknói, Tomory Pál élete.
Freher gyűjteménye.
Friedensburg, Nuntiaturberichte.
Fugger, Oesterrreichischer Ehrenspiegel.
Gercsényi Ambrus iratai.
Gévay, Gesandtschaft K. Ferd. I. an Sultan Suleiman.
Gévay, Ukrunden und Actenstücke zur Geschichte von Ungarn im Jahre 1526.
GÉvay, Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Verhältnisse zwischen Oesterreich, Ungarn und der Pforte im XVI. und XVII. Jahrhundert.
Giovo Paulo, Informatione.
Goldast, Comment. De r. Bohemiae juribus.
Gradelehnus, Chronica.
Guicciardini, Storia d’Italia.
Gyalókay Jenő, A mohácsi csata.
Haan, Békés megye hajdana.
Hadtört. Közlemények idevágó cikkei.
Hahn, Coll. Mon.
Halmay Barna, Az 1526-iKI mohácsi csata keletkezése és igazi helye.
Hammer, Geschichte des osmanichen Reiches.
Harprecht, Staatsarchiv.
HAberlein, Auszug der Reichschistorie.
Heltai, Magyarok Krónikája.
Herberstein Zsigm. naplója.
Hironimo di Zara jelentése.
Histor, Bildersaal.
Hormayr’s Archiv.
Horváth, Tudom. Tár.
Horvát István, Werbőczi István emlékezete.
Horváth Jenő (Rónai) Hadi Krónika.
Horváth Mihály, A magyar honvédelem történeti vázlata.
Horváth Mihály, Magyarország történelme.
Iwolf, Einfälle der Osmanen in Steiermark.
Istvánffy Miklós, Historiarum de rebus Hungaricis.
Istvánffy, Regni Hungarici Historia.
Janus Vitalis feljegyzései.
Jakab, Kolozsvár története.
Jászay Pál, A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után.
Jodocus Decius, Rer. Polon.
Jovius, Hist. sui temp.
Kapszali Elijahu törökországi története.
Katib Mohammed Zaim, Történetek Gyűjteménye.
Katona, Hist. Crit.
Kazy (Pázmány Péter), Ferdinánd király életleírása.
Kápolnai, A mohácsi hadjárat 1526-ban.
Kápolnai, Magyar sáncok Felső-Ausztriában.
Kemálpasazádé Mohácsnáméja.
Gróf Kemény János, Notitia archivi capituli Albens.
Kerchelich, Hist. Eccl. Zagrab.
Kerchelich, Notit. praelim.
Kerékgyártó, Magyar Életrajzok.
Kiss Lajos, Nándorfehérvár bukása 1521-ben.
Kollár, Auctar. Diplomaticum ad Ursinum Velium de bello Pannon.
Koller, Hist. Episcopat. Quinque eccles.
Kovachich, Astraea.
Kovachich, Sammlung ungedrucker Stücke historischen Inhalts
Kovachich, Supplem, ad Vest. Comit.
Kovachich, Vest. Comit.
Kőváry, Erdély nev. családai.
Krones, Gerschichte Oesterreichs.
Kupelwieser, Die Kämpfe Ungarns mit den Osmanen.
Kurz, Oesterreich unter König Friedrich IV.
Leo, Geschichte der italienischen Staaten.
Leo, Geschichte des Mittelalters.
Letenyei János, Brodarics magyar fordítása.
Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg.
Lichnowsky, Regesták.
Linck, Annal. Claravall.
Liske, Der Congress zu Wien im Jahre 1515.
Londoni okmánytár.
Löwenklau (Leonclavius), Annales Sultanorum Othmanidarum a turcis sua lingua scripti.
Lutfi, Az Ozmánház története.
Magyar Könyvtár.
Magyar Történelmi Emlékek, Írók.
Majláth, Geschichte der Magyaren.
Marino Sanuto, Chron. de Venezia.
Marino Sanuto, Diarii.
Marino Sanuto Világkrónikája.
Marino Sanuto, Vita dei Duchi di Venezia.
Marnavich, Beriszló életírása.
Dr. Márki Sándor, Dósa György és forradalma.
Marsigli, La Hongrie et le Danube.
Mohácsi Emlékkönyv.
Mohammed Eszád, Gülsen-i mearif.
Müncheni kir. levéltár, H. Eccl.
Müncheni kir. levéltár levélgyűjteménye.
Nemzeti Múzeum oklevéltára.
Nochbetet-Tevarich török író feljegyzései.
Oesterreichische Blätter.
Ohsson, Tableau Général de l’empire othoman.
Oláh Miklós, Hungária.
Országos levéltár levélgyűjteménye.
Ortelius, Chronologia.
Ortelius, Respubl. Et Status Hung.
Palacky, Geschichte von Böhmen.
Palma, Notit. rer. Hung.
Pesty Frigyes, Temesvár környéke a középkorban.
Positiones ex hist. pragm.
Pray, Annales.
Pray, Epistolae Procerum.
Pray, Hist. reg. Hung.
Ranke, Geschichte im Zeitalter der Reformation.
Rauch gyűjt.
Raynald, Annal. eccl.
Révay Péter elbeszélése.
Retzer Jos., Opera Hieronimi Balbi.
Ricaut, Ottom. Pforte.
Richter, Hist. concilior, general.
Róka, Vita Vesprimiensium Praesulum.
Rónai Horváth Jenő, Magyar Hadikrónika.
De Roo, Hist. Austr.
Sagrado Jeromos feljegyz.
Sansovino gyűjt.
Schedius, Zeitschrift von und für Ungarn.
Schimeck, Geschichte von Bosnien.
Schibandtner-féle gyűjtemény.
Schwandtner, Scriptores Rerum Hung. Veteres.
Schmith, Episcopi Agrienses fide diplomatum concinati.
Schmitt, Episcopatus Agriens.
Schönherr, Corvin János.
Seadeddin török történetíró feljegyz.
Senckenburg, Collect.
Sigler adatai.
Solakszáde török író feljegyz.
Senckenburg, Collect.
Sigler adatai.
Solakszáde török történetíró feljegyzése.
Sommersberg, Diplomatorium Bohem. Siles.
Spandugino Cantacuscino, Vita di Sach Ismael.
Sperfogel naplója.
Stojakovics, Cserte zsivota naroda zsrbszkog, u. Ungarszkim oblasztima.
Szalay Ágoston oklevélgyűjt.
Szalay László, Magyarország történelme.
Századok idevonatkozó évfolyamai.
Székely István Magyar Krónikája.
Szeád-eddin, A történetek koronája.
Dr. Szentpétery Imre, Brodarics históriája a mohácsi vészről.
Szerémi Emlékirata Magyarország romlásáról.
Szerémy György, Magyar Tört. Eml. Írók. Monum. Hung. Hist.
Szilágyi-féle millen. tört.
Szirmay, Notit. Hist. Comit. Zemplin.
Szulejmán naplói.
Szulejmán szultán fethnaméja a mohácsi csatáról.
Taurinus, Stauromachia.
Gróf Teleky, A Hunyadyak kora.
Tevarich török történetíró feljegyz.
Freih. v. Tettau, Erlebnisse eines deutschen Landsknechts.
Theiner, Monumenta Vaticana.
Theiner, Vetera Monum. Hung.
Thúry, Török történetírók.
Tichtel feljegyz.
Timon, Epitome.
Tkalcič, Monumenta Historica Zagrabiae.
Toldy, XVI. századbeli Magyar Történetírók.
Tóth Zoltán, Mátyás király idegen zsoldos serege (A fekete hadsereg).
Török, Magyarország prímása.
Tört. és Rég. Értesítő.
Történelmi Tár.
Tubero, Commentarii de temporibus suis.
Udis, Apologia R. Wladislai.
Unrest gyűjt.
Valkay András, Geneologia historica.
Várday érsek levelei.
Verancsics Antal összes munkái.
Verancsics, Magyar Krónika.
Verancsics, Monum. Hungar. Histor.
Vereby S., A Testvérharcz történetkincsei.
Villányi, Győr vár és város helyrajza.
Wagner, Analecta Scepusii.
Wagner, Diplomatar, Comitatus Sarosiensis.
Wagner Károly, Epist. Petri de Várda Archiep. Coloc.
Wenzel Gusztáv, Frangepán Kristóf velenczei fogsága.
Wenzel Gusztáv, Verbőczy követségéről.
Wenzel Gusztáv, Új Magyar Múzeum.
Zay, Az Landorfejirvár elveszésének oka.
Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT