Tajnay család. (Tajnai és Tiszahegyesi)

Full text search

Tajnay család. (Tajnai és Tiszahegyesi)
Bars vármegye régi birtokos nemes családa, mely azon megyei és mindig birtokában lévő Kis-Tajna helységről vette nevét és előnevét.
Eredetét hiteles okmányok a XVI. század közepeig, I. Mátyás király koráig mutatják. 1467-ben Tajnay Orbán fiával Istvánnal és testvérével Mihálylyal, és nővérével Annával Divéki Mátyásnéval Csepeni Mihály és Paczolay István ellen tiltakoztak, mivel ezek Kesseleő Péternek Ablanczkürthi (Nyitra m.) részbirtokát elidegeníteni szándékoztak. *
Szentbenedeki Convent fasc. I. nro 43
1471-ben assakürthi Assa György tanúvallatást eszközöltetett ablanczkürthi Tajnay Orbán ellen, mivel ez Tajnay Mihály megöleteseért elégtételt adni vonakodott. *
Szentbenedeki Convent fasc. 100 nro 39.
1483-ban a szent-benedeki apátúr itéletet nyert nagy-tajnai Tajnay Orbánnak fia Pál és T. Mihálynak fia Mihály ellen. *
Szentbenedeki Convent fasc. 20. nro 10.
A család leszármazása némi hézaggal, nagyobbára a szent-benedeki Convent levéltári adatai szerint következő:
I. tábla.
Tajnay; Orbán 1467. 1471.; Mihály 1467. megölet. 1471.; Anna 1467. (Divéki Mátyás); István 1467.; Pál 1483.; Mihály 1483. 94. (Bucsányi Bora); István 1539. 41. (özvegye Bora 1545.); László Fodor nevez. 1539. 41.; hézag; Tajnay N.?; I. Péter 1524.; László 1539.; György 1539.; Benedek; Bálint 1551. (Búza Anna) utóbb Tajnay Albertné); Fruzsina 1574. (Nagy Horváth Tamásné); János 1529. 48. 75. (1. Elefánty Erzse 1571. 2. Gyarmathy Anna); Miklós 1529–51. (aszupataki Hencz Ágnes); Imre 1529–48. megöletett 1551. előtt (Névery Magda 1588.); II. Péter 1529–75. végreng. 1585. (Boronkay Anna); Ferencz 1529–48.; Menyhért 1560–75.; Demeter 1551.; Lénárd 1575. (Hollósy Bora); Magda 1551.; András 1570.
János 1529. 48. 75. (1. Elefánty Erzse 1571. 2. Gyarmathy Anna); 1-től Mihály 1596. 1617.; Mátyás 1598.; Márta 1579. (Kishindy Benedek); 2-tól Bálint 1601. (Zongor Erzse 1614.); Miklós 1598. 1600.; Magdolna 1600. (Ágh Mihály 1617.); János 1610.; Mihály 1600.; Bálint; Erzse (Varsányi Györgyné 1598.); István 1630. (Spáczay Ilona); Mihály 1659. (Burián Anna); Eszter (Tessényi István); Imre 1695. 1718.; István 1695. 1718.; György 1695.; Mihály Barsi alisp. 1760. (Bényi Mária utóbb Szilágyi Jánosné); János 1805.; Imre 1805.; Leopold 1782. 1826. végrend. 1832.; Sándor 1782.; Lajos 1826. †; József 1826. †; Teréz 1826.
II. tábla.
II. Péter, ki az I. táblán. 1529. 75. végrend. 1585. (Boronkay Anna); György 1574. 1584. (Horváth Sinkovich Kata); Kata 1584. (Nyiry máskép Kádas György); Benedek 1574. 1584.; Anna 1596–7. (Bodó Balás); Anna 1574. (Mányay Benedek); János 1633. (Borsy Anna előbb Barnyuzy Péterné); György Barsi szbiró 1611. és 1633. is.; Imre 1665.; Pál (Szilágyi Magda)
Pál (Szilágyi Magda); Ádám 1732. mhlt 1742. körűl. (Illovay Mária 1742. már Zimán Miklósné); Antal Bars v. szbiró 1735.; Pál Barsi szbiró 1720. 1732.; Károly mhalt 1767. (1. Konkoly Erzse 1746. 50. 2. Bobrovniczky Mária előbb Kellió Miklósné); Lajos 1724.; András 1746. (Urbányi A. Mária); Petronella (Prileszky József 1753.); Anna (Marsovszky József 1753.); Róza (Sándor Imre özv. 1753.); Francziska (1. Apponyi László 1750. 2. Huszár György 1753.); Ágnes 1750.; Mária 1790. (Hudelis Józs.); 1-től János Ó-Gyallán 1771. (Jánoky Bora) †; Julia (1. Csúzy Gáspár 1771. 2. Ernyey István özv.? 1792.); 2-tól Károly szül. Tajnán 1766. máj. 13. Bars tbiró (jesz. Jankovich Krisztina); János nep. cs. k. kam. Árvai főispán † 1840. april 14. (1. Tahy Anna † 1825. 2. Jeszenszky Vilma); 2-tól Ilona 1858. (b. Révay Simon)
Adataink között 1494-től 1524-ig az oklevelekben hézag van, innen a hézag a családfán is. Azt látjuk, hogy Tajnay Orbán és Mihály testvéreik és ivadékaik, kiknek életét csak 1494-ig ösmerjük, Ablanczkürtről irák előnevöket, de mindazáltal Mihályt Mihálynak fiát 1483. és 1510-ben a „nagy-tajnai“ előnév használatában is találjuk. Mind e mellett a családfát szakadatlanúl csak I. Pétertől tudjuk ízről ízre lehozni. E Pétert már 1524-ben az ősi tajnai birtokon kivűl Bars megyei Egyházas-Rendve birtokosai között találjuk, a midőn Ikladi Lőrinczet azon helységbeli curiának elidegenítésétől eltiltja. *
Sz. benedeki Bonv. fasc. 23. Nro 41.
1529-ben I. Péter fiai János, Miklós, Imre, II. Péter és Ferencz neveikre is a nagy kereskényi Thuróczy családtól ennek rendvei birtokrészét is megveszi. *
Sz. benedeki Bonv. fasc. 6. Nro 75. és Protoc. C. p. 49.
Nevezetesebb a család életéből egy 1539. évi okmány, mely szerint Tajnay I. Péter, László és György egy részről; más részről Tajnay István és László és pedig nevezett I. Péter fiaival János, Miklós, Ferencz és Imrével együtt kihalás esetére Bars megyei Tajna és Rendve, és Nyitra megyei Ablanczkürthi birtokaikra nézve kölcsönös örökösödési szerződésre lépnek. * Azonban már 1541-ben ablanczkürthi máskép kiskürthi Tajnay Mihálynak meg nevezett fiai István és László az egész Ablanczkürthi pusztát elzálogítják kürthi Assa Lászlónak.
Szentbenedeki Conv. fasc. 1. nro 45. Protoc. pag. 220.
I. Péternek öt fia közűl csak kettőnek I. Jánosnak és II. Péternek ivadékát ismerjük e század elejeig leszármazott sorozatában. Ez időben még főleg egy mozzanat érdekli a birtok viszonyokból a család történetét.
1552-ben Tajnay Péter és Tajnay Pál ellent mondanak az Esztergomi káptalan beiktatásának Tajna helység fele részére nézve. * És tán ez időtől van, hogy a Nagy és Kis Tajná-ra oszlott helység egyikét Nagy Tajnát jelenleg is az esztergomi káptalan, Kis Tajnát pedig jelenleg is a Tajnay család birja. *
Szentbenedeki Conv. Protoc. D. p. 31.
Fényes Geogr. Szótár IV. köt. 171. lap.
1560-ban a Családi, Zerdahelyi, Ghyczy, Hencz stb. család béliekkel II. Péter, neje Boronkay Anna részén Nyitra megyei Család, Gezthe, és Kernyő egész helységekre és Zsigárd pusztára új királyi adományt nyert I. Ferdinand királytól. *
A Nógrádi káptalan iktatási jelentése szerint.
II. Péter 1565-ben Kis Tapolcsányban is * 1574-ben Kis faludon * birtokot szerzett, 1585-ben pedig végrendeletet tett. * Tőle a Tajnay család legkitünőbb ága származott, mely az utolsó Jánosban, Árva megye főispánjában már magasra emelkedett, de benne egyszersmind fiágon ki is halt. Ez ágon látjuk Györgyöt 1611-ben, Pált 1820-ban, I. Antalt pedig, ki 1720. esküdt volt, 1735-ben Bars megye tiszti korában fő szolgabiróságot viselni. Ez ágon
Szentbenedeki convent fasc. 6. nro 80.
Szentbenedeki convent fasc. 6. nro 81.
Szentbenedeki convent Prot. G. pag. 61.
Károlynak, ki 1767-ben halt meg, második nejétől Bobrovniczky Máriától, ki előbb sóvári Kellió Miklósnak volt neje, fia Károly szül. Tajnán 1766. maj. 13-án. Ennek jeszeniczei Jankovich Krisztinától egyetlen fia volt nep. János, cs. kir. tan. és kamarás, és Árva vármegyének főispánja, ki korának 44. évében 1840. april. 14-én ezen ágot fiu ágon sirba vitte. Első neje Tahy Anna 1825. sept. 29. kora 23. évében elhalván, második nejétől nagy-jeszeni Jeszenszky Vilmától (ki 1864. nov. 6-án halt meg), egyetlen leánya Ilona maradt, jelenleg báró Révay Simon neje, és a Tajnay család ezen ága Bars, Nyitra és Komárom megyei szép birtokainak örököse.
A másik ág I. Jánostól jő le és Leopold fiainál Lajosnál és Józsefnél, kik 1826-ban éltek, szakad meg.
Egyébiránt iránt a Sz. benedeki Convent levéltárában álló oklevelek szerint a családnak több oly tagjáról fordúl elő emlékezet, kiket a családfára helyezni nem tudunk, ilyenek: Albert, és ennek nejétől Dorottyától fia Demeter 1527-ben.
Gáspár 1574-ben, – Pál és fia János 1584-ben. Erzsébet Kozmály Pál özvegye 1584-ben. Gáspárnak fia Márton 1603-ban.
Ismét Albert, ki 1593-ban végrendelkezik neje Várady Kata részére, kitől leányai Kata Szoby Istvánné, és Erzsébet.
Tajnay Margit 1624. előtt Berencsényi Péterné, és Borbála Hlivényi Pálné. – Erzsébet 1601-ben Pusik Miklósné.
Ismét egy Péter, kinek fia István, kinek gyermekei Mátyás 1699-ben Szobonya Ilona férje, Mária és Erzsébet 1694-ben. Végre 1720-ban ismét egy Gáspár fordúl elő.
A család czímere ez: a paizs udvarában hármas zöld hegy középsőjén pánczélos kar könyököl, kivont kard hegyén levágott törökfejét tartva. Fölötte fél hold ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából pánczélos, sisakos férfiú emelkedik ki, jobb felé kezeivel íjból nyilat feszítve. Foszladék jobbról aranyzöld, balról ezüstvörös.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT