Ocsovszky Ferencz Ágoston (előbb Ocskovszky)

Full text search

Ocsovszky Ferencz Ágoston (előbb Ocskovszky)
apát-kanonok és prépost, született 1816. január 29-én Nagyszombatban, hol a gymnasiumot, 1831-től a bölcseletet végezte, a theologiát pedig Bécsben hallgatta; azután egy évet Esztergomban a felszentelt papok házában töltött és ez idő alatt a jog tanulmányozásával foglalkozott. 1839. ápr. 2-án fölszenteltetett. Segédlelkész volt Galántán, 1840. Vágujhelyen, 1844. Bazinban, ugyanazon évben az érseki helynökségnél levéltárnok lett és a szentszéki jegyzői s titkári teendőket is végezte hosszabb időközökben. 1850-ben Tölgyesen (Hontm.) subsidiariusként segédkezett, 1851. Bánkeszin (Nyitram.) plébánosi helyettes lett, 1852. Pestre a József-külvárosi tiz elemi iskola hitelemzőjeül küldetett, 1854. Esztergomban az érseki könyvtár rendezésével megbizatott és annak könyvtárnoka lett, valamint a primási világi levéltár őre. 1857-től 1866. novemberig az iskolai ügyekben a hg.-primás titkára volt. A pápa t. kamarásává nevezte ki, 1871-ben nagyszombati plébános és kanonok lett. 1882. decz. 23. Tissibóthról nevezett apát, 1885-ben pedig káptalani prépost lett. Meghalt 1898. jan. 30. Nagyszombatban.
Czikkei az Athenaeumban (1842. Róma művészi tekintetben, Római katakombák); a Fasciculi Ecclesiasticiban (1842. I. Jejunium ecclesiasticum); a Religió és Nevelésben (1842. I. Geramb apát és főügyvivője a trappista-rendnek Rómában, Egy czélt vesztett kísérlet Lammenais abbé megtérítésére, 1843. I. Mezzofanti cardinalis, 1845. Vélemény a primás-szó miképi megmagyarításáról); a Religioban (1856. I. Az esztergomi főegyház könyvtára).
Munkái:
1. Stálá Památka, které welebnú Svatost Oltárnú proprwe prigali. Nagyszombat, 1839. (Állandó emlék az első áldozók részére. Németből ford.).
2. Keresztény kath. hitoktatás. Nagyszombat, 1842.
3. Bibliai történetek. Nagyszombat, 1842.
4. Historia urbis Tirnaviensis breviter adumbrata per devotum ejus filium… Nagyszombat, 1843.
5. Bazin sz. kir. város rövid története. Nagyszombat, 1844.
6. Extractus benignarum normalium resolutionum in publico-ecclesiasticis ad annum usque 1844. inclusive editarum ordine materiarum digestus. Editio quarta novissima. (Magyarul: Egyházi közügyekben 1844-ig kibocsátott kegyelmes királyi rendelmények, kivonatban előadva. A 4-ik legujabb latin kiadás után. Nagyszombat, 1846. Ism. Egyházi Literaturai Lap 1846. II. 1. sz.).
7. A keresztény erkölcs és annak tökéletessége. Rodriguez után. Nagyszombat, 1851.
8. A keresztény hitigazságok összefüggése a keresztény élettel. Jutalmat nyert pályadolgozat (a pesti egyetem hittani kara által 1853-ban kitűzött pályázatán). Pest, 1856.
A Memoria Basilicae Strigoniensis anno 1856. 31-a Augusti consecratae czímű munka szerkesztésében tevékeny részt vett.
Danielik, M. Irók II. 233. l.
Uj M. Sion 1886. 636. lap.
Petrik Bibliogr.
Zelliger Alajos, Egyházi irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 368. l.
Némethy, Ludovicus, Series parochorum. Strigonii, 1894. 827. l.
Pallas Nagy Lexikona XIII. 333. lap.
Schematismus Cleri Strigoniensis 1899. 288. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT