Ocskay Antal (ocskói)

Full text search

Ocskay Antal (ocskói)
bölcseleti doktor, kassai püspök, szül. 1795. jún. 5. Bolyáron (Sárosm.); nagyváradi kanonok, czímzetes bácsi püspök, a pesti egyetem bölcseleti karának tagja, m. kir. helytartósági tanácsos; 1838-tól kassai megyés püspök s a tudományoknak pártfogója volt. Meghalt 1848. szept. 13-án Budán.
Munkái:
1. Beszéd, mellyel fens. nádor és örökös főispán ő cs. kir. főherczegségét Pest vármegyének 1836. nov. 3. tartott tisztujítása befejezésekor a t. Karok és Rendek nevében idvezlette. Pest, 1837.
2. Carmen excelsis honoribus ill, dni Josephi Siskovics de Almás et Gödre, dum in officium supremi comitis incl. comitatus Verőczensis die 21. Febr. 1842 solenniter introduceretur, nomine regiae litterariae palaestrae Essekiensis. Eszekini.
3. Örömdal, mellyet mélt. nagy-attádi Czindery László urnak, t. ns. Vasvármegye főispányi helytartói székébe tartott beiktatása alkalmával zenge nyárhó 28. 1842. Pécs.
Kiadta Podhradszky József Eredeti két magyar krónikáját (Pest, 1833.). A Pray-codexnek liturgicai és egyháztörténeti tekintetben legalaposabb ismertetését közlé a Régi M. Nyelvemlékek I. kötetében (1838. LXXIII-CIV. l.).
Kézirata a bécsi skót-zárdában: Lipsanologia de sacris reliquiis.
Fejér, Historia Academiae 214. l.
Pauer János, Az egyházi rend érdemei. Székesfejérvár, 1847. 170. l.
Ponori Thewrewk József, Hongyülési Emlény. Pozsony, 1847. 18. l.
Nagy Iván, Magyarország Családai VIII. 200. l.
M. Könyv-Szemle 1879. 275., 1901. 96. l.
Kath. Szemle 1890. 547. lap.
Petrik Bibliogr.
lrodalomtörténeti Közlemények 1895. 5., 12., 14., 1899. 484. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT