Jozeffy Pál,

Full text search

Jozeffy Pál,
theologiai doktor, ág. ev. superintendens, J. István és Waczula Borbála fia, szül. 1775. jan. 31. Verbóczon (Nyitram.); gymnasiumi tanulmányait a pozsonyi ág. ev. lyceumban végezte, hol leginkább Tekusch Mihály vette pártfogásába, ki az olvasásra serkenté s könyvekkel is elláta. Innét a Darvasy családhoz ment nevelőnek és az 1796. nyári félévre a jenai egyetemre iratkozott be, hol a theologiai s bölcseleti tudományokat hallgatat két évig. Hazájába visszatérvén Thessedik Sámuel szarvasi lelkész meghivását fogadta el és 1799. febr. 7. lelkészszé avattatván, ott mint segédlelkész működött. Azután, rendes lelkész volt Aszódon hét évig, utóbb Czinkotán, hol pestkerületi senior is volt; 1820-ban Jolsvára ment lelkésznek. 1823. jan. 25. a késmárki conventen tiszai kerületi suprintendensnek választatott. Meghalt 1848. márcz. 28.
Munkái:
Plurimum rev., clar., doct. viris, ecclesiarum evangelicarum a. c. districtus cis et trans Tibiscani senioribus, consenioribus, decanis, et reliquis verbi divini magistris, animarumque pastoribus solertissimis, amicis et fratribus in J. Ch. longe aestimatissimis, clarissimis, gratiam et pacem a deo patre nostro et Jesu Christo precatur. Hely n., 1823.
Zpěwnjk ewangelicky, aneb: pjsne duchownj staré i nowé, k weregné i domácj háboznosti kresfanu ewangelickych augssp. wyzánj, s přjdawkem modliteb. Pest, 1842. (Egyházi énekek ág. ev. számára; végén: imádságok; Seberini Jánossal együtt. 2. kiadás. U. ott, 1855., 3. átnézett és jav. kiadás. U. ott, 1859.)
Haan, Jena Hungarica 115. l.
Rieger, Slovnik Naučni. Prága, 1865. IV. 333. l.
Ábel-Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 84. l.
Petrik Bibliogr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT