Jáky Ferencz

Full text search

Jáky Ferencz
r. kath. plébános, szül. 1806. decz. 9. Győrött; 1830-ban a győri püspöki egyházmegyében misés pappá szenteltetett; néhány évig káplán Oroszvárt és Sopronban; azután nevelő volt Hunyady László gróf mellett. Plébánossá neveztetett ki Osliba (Győrm.). 1848-ban gyanusítás következtében elfogatott és ekkor hajszálon függött az élete; kiszabadulván, hívei körébe visszatért. Beszélt, a magyar és német nyelven kívül, angolul és latinul. A római akadémia tagja volt. Több évig vezérszerepet vit az énekügyi mozgalmakban. Meghalt 1885. márcz. 13. Osliban.
Czikkei, melyek kizárólag az áhitatos irodalom köréből vett kérdésekkel foglalkoznak, az Idők Tanujában, a Kath. Néplapban, a Tanodai Lapokban (1862, Egyházi énekgyűjteményről), a Religióban (1877. II. Egyházi népénekeink érdekében) és a M. Államban (1870. 25., 65., 250., 1871. 187., 194., 258., 1872. 83. sz.) jelentek meg. Sok Máriadal került ő tőle a temploménekek sorába.
Munkái:
A vasár- és ünnepnapokat szenteljed ... 1851.
A tökéletességnek és keresztény erénynek gyakorlása. Rodriguez Alfonz után németből ford. Kalocsa, 1874. Két kötet. (A Jézus Szent Szive Hirnökének melléklete).
Szent rózsafüzérek könyve, azaz: 40 különféle szent rózsafüzér elmondására vezérlő utmutatások, jámbor keresztény katholikusok számára. Pest, 1869. (69 képpel. Több kiadást ért, így Bpesten 1881. 50 olvasóimádság cz. Ott Ádám bpesti káplán lefordította németre).
Kempis Tamás Krisztus követéséről négy könyvét magyar nyelvre áttette. U. ott, 1881. (és u. ott, 1888).
Megtérésem vagyis a protestantismus méltatása, tana és szerzői szerint. Irta franczia nyelven D'Eauxvilles; németből ford. ...
A boldogságos szűz tiszteletére kis Officium ...
Szent Alajos tiszteletére, az ifjuság használatára imakönyv ...
Szent Vincze egyleti kézikönyv ... (A Jézus Szent Szive Hirnökének melléklete, de Kubinszkynek közbejött halála miatt egészen ki nem adatott).
Énekeit könnyeb elterjesztés czéljából apró füzetkékben adta ki.
Religio 1885. I. 31., 32. sz.
Győri Közlöny 1885. 24. sz.
Petrik Bibliogr.
Munkálatok XL. Bpest, 1883. 398., 400., 401–403., 420. l.
M. Sion 1891. 460. l.
Emlékkönyv Zalka János fölszent. 25-ik évfordulójára. Győr, 1892. 139. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT