Illyésházy Gáspár (illésházi gróf),

Full text search

Illyésházy Gáspár (illésházi gróf),
főispán, I. Ferencz és Pataky Zsuzsa fia, szül. 1593-ban; mint nagybátyjának I. Istvánnak a nádornak fő örököse a vagyonon kívül a trencsén- és liptómegyei főispánságokban is annak utóda lőn. Hazájában végezvén iskoláit, bővebb kiképeztetés végett a lipcsei egyetemre ment tanulni, hol a tudományokban nagy előmenetelt tett. Haza jövén a harczi zajok közt is foglalkozott a tudományokkal, 1610-ben Bethlen Gábornak hadvezére volt. 1619-ben a morvaországi határszéleken Brumove várát foglalta el. 1626-ban Bethlen Gábor azzal bízta meg, hogy a segélyére jött gróf Mansfeld és a weimari herczeg seregeit az ellenséges megtámadások ellen fedezze, mit jó foganattal teljesített, mert még Wallenstein szemességét is kijátszva, Mansfeld seregét Trencsénnél a Vágon szerencsésen átvezette. Ágának grófságot nyert; cs. kir. tanácsos és arany sarkantyús vitéz is volt. Meghalt 1648-ban, miután a kath. vallásról az ág. ev. vallásra tért.
Munkái:
Kezben viselő Könyv. A io es bodog kimulasnak mestersegeről. Mellyet, Előszer Beust Joachim Deakul irt: Mostan penigh, ... szerelmes gyermekeinek, az T. és Nagyságos Groff Illyesházy Gábornak és Györgynek... Lelki keszületekre Magyar nyelvre fordított és ki-bocsattatott. Debreczen, 1689. (Ajánlva van gr. Illésházy Gábor és György urfiaknak Laskai János által Ecedben 1639. Laskai csak a kiadást intézte; a fordítás, mind a czímlap, mind az ajánlás bizonyítása szerint, az öreg Illyésházy Gáspáré.)
Viridarium Varij Generis flosculorum in usum Juventutis honestae. Senectutis venerandae plantatum Ab ... Lege, observas, nec contemnas. 1643. (Trencsin.)
Illyésházi Gáspár Emlékirata. (Történelmi Tár. Bpest, 1891, 558–588. 1. A m. n. múzeum kézirattárában őrzött collectio egyik darabját teszi az Emlékirat. Ez a collectio, mely eredetileg az Illyésházyak dubniczi könyvtárában őriztetett, három különböző darabot foglal magában: 1. Naplótöredékek, följegyzések vegyesen magyar és latin nyelven írva. Kezdődnek ezek 1608-ban és mennek 1622-ig, hol megszakadnak. Csonka, vége hiányzik. Különböző naplótöredékekből áll, melyek közt egy csomó följegyzés egyezik a Záwalszkyéval. Valószinűleg naptárba vezetett följegyzések voltak és sok érdekes történeti, továbbá a Thurzó s Illyésházy családokra vonatkozó magánadatot foglalnak magukban. 2. Illyésházy Gáspár naplója. 3. Az 1681. országgyűlésre vonatkozó följegyzések.)
Kézirata szintén a m. n. múzeum kézirattárában: Notata varja juridica ordine alphabetico et Enchiridion Articulorum Thomae Bosnyák capitanei Fülekiensis, 4rét 406 lap.
Horányi, Memoria II. 216. l.
Danielik, M. Irók II. 124. l.
Nagy Iván, Magyarország Családai V. 224., 226. l.
Győri tört. és rég. Füzetek IV. 1865–68. 106., 112. l.
Fabó, Monumenta I., II., IV.
Történelmi Tár 1878–79., 1884–85., 1887., 1889. 1891.
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 300. l. II. 176., 194. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT