Galamb István,

Full text search

Galamb István,
kir. járásbiró, G. István uradalmi ügyvéd és Miklós Klára fia, szül. 1844. decz. 19. Veszprémben; a gymnasium négy alsó osztályát a piaristák algymnasiumában ugyanott, az ötödiket Székesfehérvárt a ciszterczieknél, a VI. és VII-et a pápai ev. ref. kollegiumban, a VIII-at a pozsonyi ág. ev. lyceumban, a jogi- s államtudományi tanfolyamot a pesti egyetemen 1868-ban végezte. 1869. jan. 4. Veszprémmegye megválasztotta rendes esküdtjévé s e hivataloskodása alatt az ügyvédi vizsgát is letette. Az 1872. birósági szervezéskor a zirczi kir. járásbirósághoz aljárásbiróvá neveztetett ki, az 1876. második szervezéskor pedig ugyanoda járásbiróvá léptették elő, hol jelenleg is működik. Az 1885. országos régészeti congresszuson a régiségleletek jogi természetéről mint szakelőadó értekezett.
Czikkei a M. Igazságügyben (1878. A kath. főpapi hagyaték körüli eljárás, 1879. A jogilletékek megszabásának kérdéséhez, A magyar törvények szerinti örökösödési eljárásban az örökség birói átadásának nincs helye, 1885. A magyar örökösödési eljárás a biróságok előtt, A talált kincs elkobzása, 1887. Észrevételek a törvénykezési szünidő újabb szabályozásáról szóló törvényjavaslathoz, A vadak által okozott károk megtérítéséről); a Jogi Szemlében (1890. Felebbvitel a sommás eljárásban, a m. kir. igazságügyminiszter felhivására adott szakvélemény, A tárgyalási jegyzőkönyv és ítélet tartalma a sommás eljárásról szóló törvényjavaslatban, A községi biráskodás, A kisebb polgári peres ügyekben való eljárás beillesztése a sommás eljárásba, 1891. Az örökösödési eljárás módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslathoz); a Jogtudom. Közlönyben (1890. Ellennézetek az 1868. LIV. t.-czikk 590. §-ának alkalmazásáról); a Veszprém cz. hetilapban (több czikk).
Munkái:
1. Az igazságügy terén ne experimentáljunk. Korszerű birálat. A jogászközönség és a törvényhozó testület figyelmébe ajánlva. Veszprém, 1874.
2. A régiségleletek ügyének állami kezelése s az erre vonatkozó törvények és rendeletek. Bpest, 1885. (Különnyomat a Régészeti és embertani társulat Emlékkönyvéből.)
3. Az örökség birtokba vételének főelve a magánjogi törvénytervezetben. Bpest, 1886. (M. Jogászegyleti Értekezések III. 4. füzete).
4. Törvénytervezet a sommás eljárás szabályozásáról, polgári törvénykezésünkben a szóbeliség és közvetlenség tekintetéből. Veszprém, 1888.
M. Könyvészet 1887–88. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT