Gál András,

Full text search

Gál András,
ev. ref. lelkész, szül. 1764. jun. 11. Ipoly-Pászthón Hontmegyében, hol atyja ref. pap volt. Szüleit korán elvesztvén, egy jóltevője pártfogása alatt tanulását Barsmegye Nemesoroszi községében folytatta, honnét 1776-ban Sárospatakra vitték; 1783. február 2. subscribált azaz akadémiai pályára lépett és a kollegiumban volt 1792-ig; ezután egy évet a német nyelv végett Szepesmegyében töltött és ismét visszament az alma mater kebelébe az ú. n. «szelid tudományok» 3. osztálya tanítóságára; azután egy évig a philosophia, kettőig a dogma helyettes tanára, ennek második évében contra, 1797-ben senior lett; egyszersmind 1795-től 1797-ig könyvtárnok volt. Tehát a kollogiumban lakott 20 évig. Ezután a jenai egyetemre ment, hol az 1798. nyári félévet töltötte, midőn aug. 30. a gönczi ref. egyház meghívta lelkészének; elindult Jenából decz. 22. és Gönczre érkezett 1799. febr. 7., hol 10. elfoglalta lelkészi hivatalát. 1807. aug. 11. sárospataki theologiai tanárnak választották; ebből azonban pör támadt, mely 1808-ban a másik megválasztott tanár és lelkész javára dőlt el. G. tehát Gönczön maradt 1811. márcz. 31-ig, midőn az alsó-vadászi egyház meghívását fogadta el és ott lelkészkedett 1828. okt. 5. történt haláláig.
Énekszerző volt és ő irta az ev. ref. Énekes könyvbe a 180. 187. 193. és 218. éneket; ezenkívül a gönczi ref. egyház jegyzőkönyvébe megirta önéletrajzát is.
Munkái:
1. Szomorú, de mégis örvendetes utazás. Lőcse 1792.
2. Burghaim a maga gyermekei körében. Új együttvaló beszélgetések a természeti és az emberi életre tartozó némely dolgokról a gyermekek kedvekért irta Mundt G. W. Mostan pedig némely szükséges jegyzésekkel megbővítve magyar nevendékek hasznokra a maga költségén adta ki. Kassa 1802.
Kéziratban több munkája maradt.
Révész Imre, Magyarországi ref. egyház köz. Énekes könyvéről. Debreczen, 1866.
Figyelő V. 1878. 436. l.
Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1878. 43. 44. sz.
Kálmán Farkas, Éneklő kar. Bpest, 1880. 22.
Szinyei Gerzson, Sárospataki főiskolai Könyvtár története. Sárospatak, 1884. 32. l.
Uj M. Athenás 144. l.
Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 86. l.
Petrik Bibliogr. II. 792. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT