Gaál Damascen,

Full text search

Gaál Damascen,
minorita rendi szerzetes, szül. 1801. decz. 7. Egerben Hevesmegyében; elvégezvén szülővárosában tanulmányait 1818-ban a minoriták közé lépett és 1825-ben misés pappá szenteltetett föl; első évében Kantán, majd három évig Nagy-Bányán volt gymnasiumi tanár; innét Fáy István grófhoz ment udvari káplánnak, hol három évig volt. 1832-ig miskolczi, majd pedig aradi tanár lett; itt 12 évig működött; azután szilágysomlyói, majd szegedi, végre aradi házfőnöknek választották. 1857-ben titkár és 1860-ban rendfőnök lett. A rendfőnökségről lemondván, újra Aradra ment vissza, hol a lelkészi hivatalt vezette. Nyugalomra vágyván Miskolczra helyezte át lakását; mielőtt azonban Aradról eltávozott, az ottani jótékonysági egyletnek egy darab aradi első takarékpénztári részvényt (1000 frt értékben) adott. Meghalt 1875. febr. 27. Miskolczon.
Programmértekezése a miskolczi gymnasium Értesítőjében (1858. A tanodai nevelés haszna.)
Munkái:
1. Örvendező versek, melyeket mélt. Lonovics József úr, a csanádi megye püspökének fő papi székébe való iktatása alkalmával az aradi kir. gymnasium nevében bémutatta 1834. évben. Arad.
2. Egyházi beszéd, melyet az aradi kir. gymnasiumban tanuló ifjuság számára készített zászló föszentelése alkalmával tartott jun. 5. 1836. évben. Arad.
3. Óda... Szerencsy István Arad várm. főispáni székébe iktatásakor, a minorita szerzetes aradi háza. Arad. 1836.
4. Óda főtiszt. és tudós Szabó Román urnak, a magyar és erdélyországi minorita szerzet fő igazgatójának, midőn az aradi gymnasiumot meglátogatná 1838. Arad.
5. Óda, melyben nagym. Lajcsák Ferencz nagyváradi püspök úr ő excellentiájától bucsúzik a músa. Az aradi gymnasium nevében 1838. Arad.
6. Óda, melyel nagym. és ft. Lonovics József úr ő excellentiájának, a csanádi megye püspökének... midőn az aradi kir. iskolákat hivatalosan megvizsgálná, hódol az aradi gymnasium. 1840. Arad.
7. Óda, fő tiszt. s tudós Szabó Román atyának, magyarországi, és erdélyi minorita szerzet fő igazgatójának, midőn az aradi gymnasiumot meglátogatná 1841. Arad.
8. Óda, melyet nagym. és ft. Lonovics József úr ő excellentiájának csanádi megye püspökének, midőn az aradi kir. iskolákat meglátogatni kegyeskedne, hódol az aradi gymnasium. 1842. Arad.
9. Költészeti koszorú. Szeged, 1847.
10. Méltgs és ft. Csajághy Sándor csanádi püspök ur ő Nagyságának, midőn csanádi püspöki székébe 1852. ápr. 19. iktattatnék, hódol a tiszt. minorita atyák szegedi háza. Szeged. (Költemény.)
Az aradi minorita könyvtárban egy kötet egyházi beszéde van kéziratban.
Szőllősy Károly, Szerzetes Rendek I. 185.
Lakatos Ottó, Arad története III. 51.
Magyarországi Minorita-rend Névtára 1883. 144. l.
Petrik Bibliogr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT