Endrődy Géza (kis-endrédi),

Full text search

Endrődy Géza (kis-endrédi),
m. kir. csendőr főhadnagy, szül. 1851. nov. 27. Tar községben Hevesmegyében; középiskoláit Kézsmárkon végezte, mire 1872-ben a m. kir. honvédséghez lépett be s a pozsonyi tisztképző tanfolyam, majd a Ludovica akadémia elvégzése után 1874. nov. 1. hadnagy lett; de már 1875. decz. a tettleges szolgálatból, hogy feldeggi Fellner Etelkával egybekelhessen, kilépett és Vecseklőben (Nógrádm.) telepedett le, hol 1883. máj. 15-ig mint körjegyző működött, midőn az akkor alakult m. kir. csendőrséghez kérte beosztását, hova ő felsége által, régi rangjának megtartása mellett kineveztetett és előbb Szegeden, majd Verseczen és 1888. nov. óta Miskolczon él hivatásának; főhadnagygyá 1886-ban neveztetett ki.
Első irodalmi kisérlete a Dolinay által szerkesztett Tanulók Közlönyében (1870. Az én vágyaim cz. dal) jelent meg; később Pozsnyban mint a tisztképző tanfolyam hallgatója a Pozsonyvidéki Lapokba társadalmi s ugyanakkor a Halász Károly Honvéd czímű lapjába katonai czikkeket irt; ez utóbbi lapnak mint ludovicai hallgató is munkatársa maradt; a Ludovica Académia Közlönyébe hadtörténelmi czikkeket (1871. Polgár és Katona stb.) és a P. Naplóba A Ludovica académia szervezetéről irt 1874–75-ben, mint Tatán állomásozó hadnagy, a Győri Közlönynek és az ugyanott megjelent Szabad Polgárnak állandó tárczairója volt és mind a két lapba apróbb genreket, elbeszéléseket és verseket irt. Visszatérve a polgári életbe, verseket, tárczákat, társadalmi s közigazgatási czikkeket irt a Nógrádmegyei Lapokba, Losoncz és Vidékébe s a Barta Lszló által szerkesztett Községi Közlönybe; továbbá Palócz photographiák cz. genreket a Magyarország s a Nagyvilágba. Verseczen segített megalapítani s szerkeszteni Perjessy Lajos főreáliskolai tanárnak a Délvidéki Nemzetőrt; nagyon szűken lévén munkatársak dolgában, a lapot úgyszólván csak ketten irták; az akkor szárnyait próbálgató Herczeg Ferencz is fölkereste őket egy-egy tárczával.
Munkái:
1. Photographiák. Beszély-gyűjtemény. Győr, 1876.
2. Őszi verőfény. Miskolcz, 1890. (Költemények.)
3. Katonai irálytan. U. ott, 1892. (Kézirat gyanánt.)
M. Könyv-Szemle 1876. 93. l.
Corvina 1892. 33. sz.
Budapesti Hirlap 1892. 194. sz. és önéeltrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT