Elekes János (gyergyói),

Full text search

Elekes János (gyergyói),
kegyes-tanítórendi áldozó pap és tanár, szül. 1770. febr. 16. Ujfalun Gyergyó-Székben; 1801. nov. 10. lépett a rendbe Kecskeméten, hol az ujonczévet töltötte; 1804-ben Szegeden tanár s hitelemző volt; 1805-ben Kolozsvárt tanított; 1807–08-ban Váczon végezte a bölcseletet; 1808. aug. 30. misés pappá szenteltetett föl; 1809–11-ig Kolozsvárt mint subregens működött a seminariumban; 1813–14-ben Nyitrán és Szent-Györgyön volt theologus, 1815–16. a humaniorák tanára Veszprémben, hol 1816. júl. 4. meghalt.
Különös hajlandósággal viseltetett a magyar költészet iránt; a Societas Hungarica tőle többet sajtó alá bocsátani igérkezett, mondja Horányi; egy hosszabb magyar költeményét közli a Figyelő (I. 1876. 290. l.)
Munkái:
1. Néhai tiszt. Révai Miklósnak halálát kesergő szomorú emlékezet, melyet hozzá viseltetett tiszteletéből készített. Pest, (1808.)
2. Átilla vitéz és nemes unokáihoz a székhely lovas- és gyalog-ezredekhez 1809. esztendőben. Kolosvár, 1809.
3. Óda, nméltóságú losonczi gróf Bánffi György ő excellencziájának... az erdélyi nagyfejedelemség kir. főkormányzójának születés napjára 1809. U. ott.
4. Óda, melyet Gyerő Monostori báró Kemény Ignácz Kolos vármegye főispánjának Kolosváron a tudományok mindensége főigazgatójának ugyanezen utóbbi hivatalába való beiktatásakor készített. U. ott, 1809.
5. Szomorú versek, melyeket hallerkői gróf Haller Karolina asszonynak, néh. nemes maros-némethi gróf Gyulai Ferencz elmaradott özvegyének utolsó tiszteletére, midőn érette 1809-ben febr. 10. napján pompás halotti ájtatosság tartatna, készített. U. ott, 1809.
6. Úr napján az oltári szentségről ezen beszédet mondotta a kolosvári anyatemplomban... 1811-ben. U. ott.
7. Főtiszt Bolla Márton úrnak a kegyes oskolák rendje főigazgatójának, midőn neve ünnepe napját üllené 1815-ben. Veszprém.
8. Tisztelet-koszorú, melyet Kurbély György veszprémi püspök úr ő méltgának, főpásztori hivatalába teljes hatalmú belépése ünnepén kimutattak a veszprémi kegyes oskolák 1815-ben. U. ott.
9. Ft. Szmodis János kanonok úrnak, ezen új méltóságába decz. 1. napján lett beiktatásának alkalmatosságával 1815-ben. U. ott.
10. Gyász-koszorú, melyet nagym. és ft. Csik Mindszenti Mártonfi Jósef úr ő exc.-nak, az erdélyi nagyfejedelemség néh. püspökjének... sírja felibe kivánt függeszteni 1815-ben. U. ott. (Mind a tiz költemény.)
Kéziratban: Strigy-szent-györgyi Sombori Lászlóhoz és Tekintetes Horvát István úrhoz (Veszprém 1815.) két költeménye a m. n. múzeum kézirattárában.
Figyelő I. 1876.
Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szives közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT