Bukuresti (Bokor) János,

Full text search

Bukuresti (Bokor) János,
m. kir. gazdasági tanintézet tanára, szül. 1849. febr. 1. Maros-Vásárhelyt, ev. ref. székely szülőktől; a gymnasium nyolcz osztályát szülővárosában végezte s két éven át a budapesti József-műegyetemnek volt hallgatója; innét a Teleki Domokos gernyeszegi uradalmába ment gazdasági gyakorlatra; egy évi gyakorlat után elvégezte a debreczeni felsőbb gazdasági tanintézetet; 1872-ben ugyanott tanársegéd lett; 1874 őszén kineveztetett a debreczéni felső gazd. tanintézethez segéd tanárrá; 1876-ban Kassára helyeztetett át, honnan egy év mulva a földm. miniszterium állami ösztöndíjjal a hallei egyetemre küldte a természettudományok és a növénytermelési szak tanulmányozására. 1880-ban megválasztatott az abaúj-tornamegyei gazd. egyesület titkárává. 1881-ben rendes tanárrá neveztetett ki a kassai gazd. tanintézethez, hol a mathematikát adja elő.
Irodalmi működését 1870-ben kezdte szaklapokban közölt gazdasági czikkekkel.
Munkái:
1. Számtan. Kassa, 1878. (2. jav. kiadás U. ott, 1885.)
2. Gazdasági számoló tanuló és gyakorló gazdák számára. I. rész. U. ott, 1879.
3. A kassai aratógéppróba. U. ott, 1884.
4. A parasztbirtok állapota Abauj-Tornamegyében. Bpest, 1885.
5. A kassai gazd. eszköz- és gépkisérleti állomás kisérletei. Kassa, 1887.
Szerkesztette a kassai magyar kir. gazdasági tanintézet Értesítőjét (1878) és 1881 óta szerkeszti a Gazdasági Közlöny cz. havi szaklapot Kassán.
Önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT