Badics Ferencz,

Full text search

Badics Ferencz,
bölcselettudor és főgymnasiumi tanár, szül. 1854. aug. 27. Székesfehérvárt; középiskoláit ugyanitt kezdte s Egerben végezte 1874-ben; ezután két évig theologiát tanult; majd Budapesten a bölcseletet végezte az egyetemen; 1879-ban nyert tanári s 1881-ben tudori oklevelet. 1880–82-ben mint ösztöndíjas gyakorló tanár a budapesti tanárképző intézetnél kezdte működését; 1882/3. az V. ker. főreáliskolánál volt helyettes tanár, 1883 szept. óta Ujvidéken működik.
Költeményeket, elbeszéléseket és tárczákat irt különböző vidéki lapokba (1878–81.); nyelvtani czikkeket: a Nyelvtud. Közlem. (1879. XV. k.) és a Nyelvőrbe (1878–79.); dramaturgiai dolgozatai megjelentek: a Fővárosi Lapokban (1881–83.); irodalomtörténeti czikkei: a Figyelőben (1881–82.), Koszorúban (1882. VII. k.), Főv. Lapokban (1881–89.), Budapesti Szemlében (1889.), Petőfi-Muzeumban (1889.), Vasárnapi Ujságban (1890.) és az ujvidéki kir. főgymn. Tudósítványában (1884. 1889.); kritikai czikkeket írt a Nemzeti Hirlapba (1879.) és a Fővárosi Lapokba (1881–89.); tanügyi czikkeket a m. kir. tanárképző 1881. Értesítőjébe s a M. Tanügybe (1883–85.), Alkalmi czikkei a Nemzet (1886. 149. 156. 1890. 38. sz.), Vasárnapi Ujság (1886. 22. 38. 39. sz.), Fővárosi Lapok (1882–86.) cz. lapokban; úti- s néprajzi czikkei a Főv. Lapokban (1889. II.) s az Osztrák-magyar monarchiá-ban (sajtó alatt) jelentek meg.
Munkái:
1. Liebig és Platen. Carriere M. után ford. Eger, 1875.
2. Gaal József élete és munkái. Bpest, 1881. (Nemzeti Könyvtár XXIII. Ism. Koszorú VII. 1882. Fővár. Lapok 1881., Pesti Napló 1881., Egyetértés 1881.)
3. Gaal József Peleskei Notáriusa. U. ott. 188. (Különnyomat a Főv. Lapokból.)
4. Csokonai Vitéz Mihály. Pozsony, 1883. (M. Helikon II. 13. füz.)
5. Kisfaludy Sándor. U. ott, 1883 (M. Helikon II. 16. füz.)
6. Arany János. U. ott, 1884. (M. Helikon. III. 32–33. füz.)
7. Gr. Gvadányi József és Gaal József. U. ott. 1885. (M. Helikon IV. 44. füz.)
8. Fáy András. U. ott, 1886. (M. Helikon IV. 58. füz.)
9. Petőfi Sándor válogatott költeményei. Magyarázta... Bpest, 1888. Két kötet. (Jegyzetekkel és bevezetéssel Ism. Fővárosi Lapok 1888., Tanáregylet Közlönye XXII. Egyet. Közokt. Szemle és Egyet. Philol. Közlöny 1889.)
10. Fáy András életrajza. (A m. tud. akadémiától 500 frt jutalmat nyert pályamű; sajtó alatt: az akadémia könyvkiadó váll. új cycl.)
Sajtó alá rendezte s bevezetéssel látta el: Jósika, ifj. Békési Ferencz kalandjai cz. regényét két kötetben. Bpest, 1882.; Gaal József összes műveinek I–III. kötetét. (Nemzeti Könyvtár 1881–82.) Bevezetést irt Tóth Lőrincz: Sötét időkből czimű beszélygyűjteménye elé. (M. Könyvesház, Bpest. 1882.)
Álnevei s jegyei: Bánkai F., B-i F., -s -z. (Nyelvőr. 1877., Nemzeti Hirlap 1879., Fővárosi Lapok 1882. M. Tanügy 1882. és a vidéki hirlapokban).
Nagy Iván, Magyarország Családai II.
Egyetemes M. Encycl. V.
M. Könyvészet 1881. 1883. 1886. 1888.
Figyelő X.
Koszorú VII. 186.
Panyák Repertoriuma.
Wutz Névkönyve.
M. Tud. Akadémia Évkönyvei XVII. k. VI. db. és önéletr. adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT