Jn 18

Full text search

Jn 18
Jn 18.1
Azután, hogy ezeket mondta, Jézus kiment tanítványaival a Kidron-patakon túlra. Ott volt egy kert. Odament tanítványaival.
Jn 18.2
Ezt a helyet Júdás is ismerte, aki elárulta, mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival.
Jn 18.3
Júdás kapott egy csapat katonát, és a főpapoktól és a farizeusoktól pedig szolgákat, és kiment velük, lámpákkal, fáklyákkal és fegyverekkel fölszerelve.
Jn 18.4
Jézus tudta, mi vár rá. Eléjük ment hát, és megszólította őket: „Kit kerestek?”
Jn 18.5
„A názáreti Jézust” - felelték. Jézus megmondta nekik: „Én vagyok.” Júdás is ott volt köztük, aki elárulta.
Jn 18.6
Amikor azt mondta: „Én vagyok”, meghátráltak, és földre rogytak.
Jn 18.7
Jézus ezért újra megkérdezte: „Kit kerestek?” „A názáreti Jézust” - felelték.
Jn 18.8
Erre Jézus így folytatta: „Mondtam, hogy én vagyok. De ha engem kerestek, ezeket engedjétek el.”
Jn 18.9
Így beteljesedett, amit mondott: „Senkit sem vesztettem el azok közül, akiket nekem adtál.”
Jn 18.10
Simon Péternél volt egy kard. Kirántotta, a főpap szolgájára sújtott, s levágta a jobb fülét. A szolgát Malkusnak hívták.
Jn 18.11
Jézus rászólt Péterre: „Tedd hüvelyedbe kardodat! Ne ürítsem ki a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?”
Jn 18.12
A csapat és parancsnoka, valamint a zsidó szolgák elfogták Jézust és megkötözték.
Jn 18.13
Először Annáshoz vitték, Kaifás apósához. Abban az esztendőben Kaifás volt a főpap,
Jn 18.14
ő adta azt a tanácsot a zsidóknak, hogy: „Jobb, ha egy ember hal meg a népért.”
Jn 18.15
Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Mivel ez a másik tanítvány ismerőse volt a főpapnak, bejutott Jézussal a főpap udvarára,
Jn 18.16
Péter azonban kint maradt a kapunál. A másik tanítvány, aki ismerőse volt a főpapnak, kijött és szólt a kapuban őrködő lánynak, és bevitte Pétert.
Jn 18.17
A kapunál őrködő szolgáló megkérdezte: „Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy?” „Nem vagyok” - felelte.
Jn 18.18
A szolgák és a poroszlók tüzet raktak és melegedtek, mert hideg volt. Péter is odaállt közéjük melegedni.
Jn 18.19
A főpap a tanítványai és a tanítása felől faggatta Jézust.
Jn 18.20
Jézus ezt felelte neki: „Nyíltan beszéltem, mindenki füle hallatára. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit.
Jn 18.21
Mit kérdezel engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit mondtam. Ők tudják, mit tanítottam.”
Jn 18.22
E szavakra az egyik poroszló arcul ütötte Jézust ezt mondva: „Így felelsz-e a főpapnak?”
Jn 18.23
Jézus csak ennyit mondott: „Ha rosszul szóltam, bizonyonyítsd be a rosszat. Ha meg jól, akkor miért ütsz?”
Jn 18.24
Ekkor Annás megkötözve elküldte Kaifás főpaphoz.
Jn 18.25
Simon Péter még mindig ott állt és melegedett. Újra megkérdezték tőle: „Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy?” De tagadta: „Nem vagyok.”
Jn 18.26
A főpap egyik szolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte: „De hisz ott láttalak vele a kertben.”
Jn 18.27
Péter ismét tagadta. Erre nyomban megszólalt a kakas.
Jn 18.28
Kaifástól a helytartóságra vitték Jézust. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, nehogy tisztátalanná váljanak, s elkölthessék a húsvéti bárányt.
Jn 18.29
Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte tőlük: „Mivel vádoljátok ezt az embert?”
Jn 18.30
„Ha nem volna gonosztevő - felelték -, nem hoztuk volna eléd.”
Jn 18.31
Pilátus szabadkozott: „Vigyétek vissza és ítélkezzetek fölötte saját törvényetek szerint!” De a zsidók nem tágítottak: „Nekünk senkit sem szabad megölnünk.”
Jn 18.32
Így beteljesedett, amit Jézus mondott, amikor megjövendölte, milyen halállal hal meg.
Jn 18.33
Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?”
Jn 18.34
Jézus ezt felelte: „Magadtól mondod ezt vagy mások mondták neked rólam?”
Jn 18.35
„Hát zsidó vagyok én? - tört ki Pilátus. - Saját néped és a főpapok adtak kezemre. Mit tettél?”
Jn 18.36
Jézus így válaszolt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való.”
Jn 18.37
Pilátus közbeszólt: „Tehát király vagy?” „Te mondod, hogy király vagyok - mondta Jézus. - Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.”
Jn 18.38
Pilátus ezt mondta: „Mi az igazság?” E szavakkal újra kiment a zsidókhoz, és kijelentette: „Én nem találom semmiben bűnösnek.
Jn 18.39
De az a szokás nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. Akarjátok, hogy szabadon bocsássam a zsidók királyát?”
Jn 18.40
Erre újra kiabálni kezdtek: „Ne őt, hanem Barabást!” Barabás rabló volt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT