2 Sám. 9

Full text search

2 Sám. 9
2 Sám. 9.1
Monda pedig Dávid: Maradt-é még valaki a * Saul házanépe közül, hogy irgalmasságot cselekedjem ő + vele Jonathánért?
2 Sám. 9.2
Vala pedig Saul házából egy szolga, kinek neve vala Siba, kit Dávidhoz szólítának, és monda a király néki: Te vagy-é Siba? Felele: Én vagyok a te szolgád.
2 Sám. 9.3
Akkor monda a király: Maradt-é még valaki a Saul házanépe közül, hogy cselekedjem vele az Isten irgalmasságát? Felele * Siba a királynak: Van még Jonathánnak egy fia, ki mind a + két lábára sánta.
2 Sám. 9.4
Monda néki a király: Hol van? És monda Siba a királynak: Ímé az Ammiel fiának, * Mákirnak házában van Ló-Debárban.
2 Sám. 9.5
Akkor elkülde Dávid király, és elhozatá őt a Mákirnak, az Ammiel fiának házából Ló-Debárból.
2 Sám. 9.6
És mikor megérkezett Dávidhoz Méfibóset, Jonathánnak a Saul fiának fia, arczczal leborula, és tisztességet tőn néki; és monda Dávid: Méfibóset! ki felele: Ímhol a te szolgád.
2 Sám. 9.7
Monda néki Dávid: Ne félj; mert kétség nélkül irgalmasságot cselekeszem veled * Jonathánért, a te atyádért; és visszaadom néked Saulnak, a te nagyatyádnak minden majorságát, és néked mindenkor asztalomnál lesz ételed.
2 Sám. 9.8
Akkor fejet hajta Méfibóset, és monda: Micsoda a te szolgád, hogy a holt ebre * reá tekintettél, minemű én vagyok?
2 Sám. 9.9
Szólítá azután a király Sibát, Saulnak szolgáját, és monda néki: Valamije volt Saulnak és egész * háznépének, mindazokat a te urad fiának adtam.
2 Sám. 9.10
A majorságnak azért te viseljed gondját, és a te fiaid és szolgáid, és beszolgáltassad, hogy legyen a te urad fiának kenyere, melylyel éljen. Méfibóset pedig, a te uradnak fia, az én asztalomnál eszik mindenkor. Vala pedig Sibának tizenöt fia és húsz szolgája.
2 Sám. 9.11
Felele Siba a királynak: Valamit az én uram, a király parancsol nékem, szolgájának, a képen cselekeszik a te szolgád. És Méfibóset az én asztalomnál eszik, mint a király fiainak egyike.
2 Sám. 9.12
Vala pedig Méfibósetnek egy fiacskája, kinek neve * Mika vala; a Siba házában lakozók pedig mindnyájan Méfibóset szolgái valának.
2 Sám. 9.13
Méfibóset tehát Jeruzsálemben lakozék, mert mindenkor a király asztalánál eszik vala; és ő mind a két lábára * sánta vala.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT