2 Sám. 16

Full text search

2 Sám. 16
2 Sám. 16.1
Mikor pedig Dávid egy kevéssé alább ment a hegy tetejéről, eleibe jöve Siba, a Mefibóset szolgája, két megnyergelt szamárral, melyeken kétszáz kenyér és száz kötés aszúszőlő és száz csomó füge és egy tömlő bor vala.
2 Sám. 16.2
És monda a * király Sibának: Mit akarsz ezzel? Felele Siba: A szamarak a király háznépéé legyenek, hogy rajtok járjanak; a kenyér pedig és a füge, hogy a szolgák megegyék, és a bor, hogy igyék, a ki megfárad a pusztában.
2 Sám. 16.3
És monda a király: Hol van most a te uradnak * fia? Felele Siba a királynak: Ímé Jeruzsálemben marada, mert azt mondja: Visszaadja + ma nékem Izráel háznépe az én atyámnak országát.
2 Sám. 16.4
És monda a király Sibának: Ímé minden * tied legyen, valamije volt Mefibósetnek. Monda akkor Siba: Meghajtom magamat; vajha kegyelmet találnék előtted, óh uram király!
2 Sám. 16.5
Elméne azután Dávid király Bahurimig, és ímé onnan egy férfi jöve ki a Saul nemzetségéből való, kinek neve Sémei * vala, Gérának fia, és kijövén szidalmazza vala őket.
2 Sám. 16.6
És kővel hajigálá Dávidot és Dávid királynak minden szolgáit, jóllehet az egész nép és az erős férfiak mindnyájan az ő jobb és balkeze felől valának.
2 Sám. 16.7
És így szóla Sémei szitkozódása közben: Eredj, eredj te * vérszopó és istentelen ember!
2 Sám. 16.8
Megfizet most az Úr néked Saul egész házanépének * véréért, a ki helyett te uralkodol; és adta az Úr az országot a te fiadnak, Absolonnak: és ímé te nyomorúságban vagy, mert vérszopó ember vagy!
2 Sám. 16.9
Monda pedig Abisai, Sérujának fia, a * királynak: Hogyan szidalmazhatja ez a holt eb az én uramat, a királyt? Majd én elmegyek és fejét veszem.
2 Sám. 16.10
Monda pedig a király: Mi közöm van veletek, Sérujának * fiai? Hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta néki: Szidalmazzad Dávidot; és ki mondhatja néki: Miért míveled ezt?
2 Sám. 16.11
És monda Dávid Abisainak és minden szolgáinak: Íme az én fiam, ki az én ágyékomból * származott, kergeti az én életemet: hogyne cselekedné tehát e Benjáminita? Hagyjatok békét néki, hadd szidalmazzon; mert az Úr mondotta néki.
2 Sám. 16.12
Netalán reá tekint az Úr az én nyomorúságomra, és jóval * fizet még ma nékem az Úr az ő átka helyett.
2 Sám. 16.13
És megy vala Dávid és az ő népe az úton, Sémei pedig a hegyoldalon átellenében menvén, mentében átkozódik * és köveket hajigál vala ő ellenébe, és port hány vala.
2 Sám. 16.14
Eljuta annakutána a király és az egész nép, mely vele vala, Ajefimbe, és ott megnyugovék.
2 Sám. 16.15
Absolon pedig és az egész nép, Izráelnek férfiai, bemenének * Jeruzsálembe, és Akhitófel is ő vele.
2 Sám. 16.16
Mikor pedig az Arkeából való Khúsai, * a Dávid barátja bement Absolonhoz, monda Khúsai Absolonnak: Éljen a + király, éljen a király!
2 Sám. 16.17
És monda Absolon Khúsainak: Ez-é a barátod iránti * szereteted? Miért nem mentél el barátoddal?
2 Sám. 16.18
Felele Khúsai Absolonnak: Nem, hanem a kit az Úr és ez a nép választ, és az Izráelnek minden fiai: azé leszek és azzal maradok.
2 Sám. 16.19
Azután ugyan kinek szolgálnék örömestebb, mint az én barátom fiának? A mint szolgáltam a te atyádnak, szintén olyan leszek te hozzád is.
2 Sám. 16.20
Monda pedig Absolon * Akhitófelnek: Adjatok tanácsot, mit cselekedjünk?
2 Sám. 16.21
Felele Akhitófel Absolonnak: Menj be a te atyádnak * ágyasaihoz, a kiket itthon hagyott, hogy őriznék a házat: és megérti az egész Izráel, hogy te atyád előtt gyűlöltté tetted magadat, és annál inkább megerősödnek mindazoknak kezeik, a kik melletted vannak.
2 Sám. 16.22
Sátort vonának azért Absolonnak a tetőn, és beméne Absolon az ő atyjának ágyasaihoz, az egész * Izráelnek szeme láttára.
2 Sám. 16.23
És Akhitófel tanácsa, melyet adott, olyannak tekintetett abban az időben, mintha valaki az Isten szavát kérdezte volna; olyan volt Akhitófelnek minden tanácsa mind Dávid előtt, mind Absolon előtt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT