2 Tim. 4

Full text search

2 Tim. 4
2 Tim. 4.1
Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, * a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.
2 Tim. 4.2
Hirdesd az ígét, állj * elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
2 Tim. 4.3
Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;
2 Tim. 4.4
És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.
2 Tim. 4.5
De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.
2 Tim. 4.6
Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.
2 Tim. 4.7
Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat * elvégeztem, a hitet megtartottam:
2 Tim. 4.8
Végezetre eltétetett nékem az igazság * koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak + nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését.
2 Tim. 4.9
Igyekezzél hozzám jőni hamar.
2 Tim. 4.10
Mert Démás * engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába.
2 Tim. 4.11
Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.
2 Tim. 4.12
Tikhikust * pedig Efézusba küldöttem.
2 Tim. 4.13
A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat.
2 Tim. 4.14
Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint.
2 Tim. 4.15
Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek.
2 Tim. 4.16
Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik.
2 Tim. 4.17
De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.
2 Tim. 4.18
És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; a kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.
2 Tim. 4.19
Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét.
2 Tim. 4.20
Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen.
2 Tim. 4.21
Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak.
2 Tim. 4.22
Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT