1 Thess. 4

Full text search

1 Thess. 4
1 Thess. 4.1
Továbbá pedig kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy a szerint, a mint tőlünk tanultátok, mimódon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek: mindinkább gyarapodjatok. *
1 Thess. 4.2
Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által. *
1 Thess. 4.3
Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok; *
1 Thess. 4.4
Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, *
1 Thess. 4.5
Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, a kik nem ismerik az Istent; *
1 Thess. 4.6
Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindezekért, a mint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot tettünk. *
1 Thess. 4.7
Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. *
1 Thess. 4.8
A ki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, a ki Szent Lelkét is közlé velünk. *
1 Thess. 4.9
Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek: mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek; *
1 Thess. 4.10
Sőt gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, a kik egész Maczedóniában vannak. Kérünk azonban titeket atyámfiai, hogy mindinkább gyarapodjatok; *
1 Thess. 4.11
És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, a miként rendeltük néktek; *
1 Thess. 4.12
Hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek. *
1 Thess. 4.13
Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök. *
1 Thess. 4.14
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. *
1 Thess. 4.15
Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak. *
1 Thess. 4.16
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; *
1 Thess. 4.17
Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. *
1 Thess. 4.18
Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel. *

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT