1 Kor. 10

Full text search

1 Kor. 10
1 Kor. 10.1
Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink * mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan + a tengeren mentek által;
1 Kor. 10.2
És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
1 Kor. 10.3
És mindnyájan * egy lelki eledelt ettek;
1 Kor. 10.4
És mindnyájan * egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
1 Kor. 10.5
De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának * a pusztában.
1 Kor. 10.6
Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok * kívántak.
1 Kor. 10.7
Se bálványimádók * ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének + játszani.
1 Kor. 10.8
Se pedig ne * paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.
1 Kor. 10.9
Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és * elveszének a kígyók miatt.
1 Kor. 10.10
Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő * közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.
1 Kor. 10.11
Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.
1 Kor. 10.12
Azért * a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
1 Kor. 10.13
Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket * feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
1 Kor. 10.14
Azért szerelmeseim, kerüljétek * a bálványimádást.
1 Kor. 10.15
Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg * ti, a mit mondok.
1 Kor. 10.16
A hálaadásnak pohara, a * melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, + nem a Krisztus testével való közösségünk-é?
1 Kor. 10.17
Mert egy a kenyér, * egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk.
1 Kor. 10.18
Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! A kik az áldozatokat * eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltárral?
1 Kor. 10.19
Mit mondok tehát? Hogy * a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami?
1 Kor. 10.20
Sőt, hogy a mit a pogányok * áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.
1 Kor. 10.21
Nem ihatjátok * az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.
1 Kor. 10.22
Vagy haragra ingereljük * az Urat? avagy erősebbek vagyunk-é nálánál?
1 Kor. 10.23
Minden szabad * nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít.
1 Kor. 10.24
Senki ne keresse, * a mi az övé, hanem kiki azt, a mi a másé.
1 Kor. 10.25
Mindent, * a mit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.
1 Kor. 10.26
Mert az Úré a föld * és annak teljessége.
1 Kor. 10.27
Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, a mit elétek hoznak, megegyetek, * semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.
1 Kor. 10.28
De ha valaki * ezt mondja néktek: Ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg a miatt, a ki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége.
1 Kor. 10.29
De nem a tulajdon * lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete?
1 Kor. 10.30
Ha pedig én hálaadással * veszek részt, miért káromoltatom azért, a miért én hálákat adok?
1 Kor. 10.31
Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent * az Isten dicsőségére míveljetek.
1 Kor. 10.32
Meg ne botránkoztassátok * se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét.
1 Kor. 10.33
Miképen én is mindenkinek mindenben kedvében * járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT