4 Móz. 7

Full text search

4 Móz. 7
4 Móz. 7.1
És lőn, hogy a mely napon elvégezé Mózes a sátor * felállítását, és felkené azt, és megszentelé azt, minden edényével egybe, és az oltárt és annak minden edényét; és felkené és megszentelé azokat:
4 Móz. 7.2
Akkor előjövének az Izráel fejedelmei, az ő atyjok házának fejei; ezek a törzsek fejedelmei, és ezek a megszámláltattak felügyelői:
4 Móz. 7.3
És vivék az ő áldozatukat az Úr elé: hat borított szekeret, és tizenkét ökröt; egy-egy szekeret két-két fejedelemért, és mindenikért egy-egy ökröt; és odavivék azokat a sátor elébe.
4 Móz. 7.4
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 7.5
Vedd el ő tőlök, és legyenek azok felhasználva a gyülekezet sátorának szolgálatában; és add azokat a lévitáknak, mindeniknek az ő szolgálata szerint.
4 Móz. 7.6
Elvevé azért Mózes a szekereket és ökröket, és adá azokat a lévitáknak.
4 Móz. 7.7
Két szekeret és négy ökröt ada a Gerson fiainak, az ő szolgálatuk szerint.
4 Móz. 7.8
Négy szekeret pedig és nyolcz ökröt ada a Mérári fiainak, az ő szolgálatuk szerint, Ithamárnak, Áron pap fiának keze alá.
4 Móz. 7.9
A Kéhát fiainak pedig semmit nem ada; mert a szentség szolgálata illette vala őket, a melyet vállon hordoznak vala.
4 Móz. 7.10
Vivének pedig a fejedelmek az oltár felszentelésére valókat azon napon, a melyen az felkenetett, és vivék a fejedelmek az ő áldozatukat az oltár elébe.
4 Móz. 7.11
És monda az Úr Mózesnek: Egyik napon egyik fejedelem, másik napon másik fejedelem vigye az ő áldozatát az oltár felszentelésére.
4 Móz. 7.12
És vivé első napon az ő áldozatát Naasson, az Amminádáb fia, Júda nemzetségéből.
4 Móz. 7.13
Vala pedig az ő áldozata, egy ezüst tál, száz és harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus * szerint, és mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
4 Móz. 7.14
Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.
4 Móz. 7.15
Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.
4 Móz. 7.16
Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
4 Móz. 7.17
Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt kecskebak, öt bárány, esztendősök. Ez Naassonnak, Amminádáb fiának áldozata.
4 Móz. 7.18
Másodnapon vivé Néthanéel, Suárnak fia, Izsakhár nemzetségének fejedelme.
4 Móz. 7.19
Vive az ő áldozatául egy ezüst tálat, száz és harmincz siklus súlyút, egy ezüst medenczét, hetven siklus súlyút, a szent siklus * szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
4 Móz. 7.20
Egy arany csészét, tíz siklus súlyút, füstölő szerekkel telve.
4 Móz. 7.21
Egy fiatal tulkot, egy kost, egy esztendős bárányt egészen égőáldozatul.
4 Móz. 7.22
Egy kecskebakot bűnért való áldozatul.
4 Móz. 7.23
Hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt kost, öt bakot, öt bárányt, esztendősöket. Ez Néthanéelnek a Suár fiának áldozata.
4 Móz. 7.24
Harmadik napon a Zebulon fiainak fejedelme: Eliáb, Hélon fia.
4 Móz. 7.25
Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
4 Móz. 7.26
Egy arany csésze, tíz siklus súlyú füstölő szerekkel telve.
4 Móz. 7.27
Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.
4 Móz. 7.28
Egy kecskebak, bűnért való áldozatul.
4 Móz. 7.29
Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliábnak, Hélon fiának áldozata.
4 Móz. 7.30
Negyedik napon a Rúben fiainak fejedelme: Elisúr, Sedeúrnak fia.
4 Móz. 7.31
Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
4 Móz. 7.32
Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.
4 Móz. 7.33
Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.
4 Móz. 7.34
Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
4 Móz. 7.35
Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisúrnak, Sedeúr fiának áldozata.
4 Móz. 7.36
Ötödnapon a Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.
4 Móz. 7.37
Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
4 Móz. 7.38
Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.
4 Móz. 7.39
Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.
4 Móz. 7.40
Egy kecskebak, bűnért való áldozatul.
4 Móz. 7.41
Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Selúmielnek, Surisaddai fiának áldozata.
4 Móz. 7.42
Hatodnapon a Gád fiainak fejedelme: Éliásáf, a Dehuél fia.
4 Móz. 7.43
Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus * szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
4 Móz. 7.44
Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.
4 Móz. 7.45
Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.
4 Móz. 7.46
Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
4 Móz. 7.47
Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliásáfnak, Dehuél fiának áldozata.
4 Móz. 7.48
Hetednapon az Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, az Ammihúd fia.
4 Móz. 7.49
Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
4 Móz. 7.50
Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.
4 Móz. 7.51
Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.
4 Móz. 7.52
Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
4 Móz. 7.53
Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisámának, Ammihúd fiának áldozata.
4 Móz. 7.54
Nyolczadnapon a Manasse fiainak fejedelme: Gamliél, Pédasúr fia.
4 Móz. 7.55
Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
4 Móz. 7.56
Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.
4 Móz. 7.57
Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.
4 Móz. 7.58
Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
4 Móz. 7.59
Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Gámliélnek, a Pédasúr fiának áldozata.
4 Móz. 7.60
Kilenczednapon a Benjámin fiainak fejedelme: Abidán, a Gideóni fia.
4 Móz. 7.61
Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
4 Móz. 7.62
Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.
4 Móz. 7.63
Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.
4 Móz. 7.64
Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
4 Móz. 7.65
Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Abidánnak, Gideóni fiának áldozata.
4 Móz. 7.66
Tizedik napon a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, az Ammisaddai fia.
4 Móz. 7.67
Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
4 Móz. 7.68
Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.
4 Móz. 7.69
Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.
4 Móz. 7.70
Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
4 Móz. 7.71
Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahiézernek, az Ammisaddai fiának áldozata.
4 Móz. 7.72
Tizenegyedik napon az Áser fiainak fejedelme: Págiel, Okrán fia.
4 Móz. 7.73
Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
4 Móz. 7.74
Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.
4 Móz. 7.75
Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.
4 Móz. 7.76
Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
4 Móz. 7.77
Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Págielnek, Okrán fiának áldozata.
4 Móz. 7.78
Tizenkettedik napon a Nafthali fiainak fejedelme: Ahira, Enán fia.
4 Móz. 7.79
Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
4 Móz. 7.80
Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.
4 Móz. 7.81
Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.
4 Móz. 7.82
Egy kecskebak bűnért való áldozatul.
4 Móz. 7.83
Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahirának, az Enán fiának áldozata.
4 Móz. 7.84
Ez volt az áldozat az oltár felszentelésére, a napon, a melyen felkenetett, az Izráelnek fejedelmeitől. Tizenkét ezüst tál, tizenkét ezüst medencze, tizenkét arany csésze.
4 Móz. 7.85
Száz és harmincz siklus súlyú vala egy ezüst tál, egy ezüst medencze pedig hetven siklus súlyú; az edények minden ezüstje: kétezer négyszáz siklus, a szent siklus szerint;
4 Móz. 7.86
Tizenkét arany csésze, füstölő szerekkel, tíz-tíz siklus súlyú vala egy-egy csésze, a szent siklus szerint: A csészéknek minden aranya: száz húsz siklus.
4 Móz. 7.87
Az egészen égőáldozatra való minden barom: tizenkét tulok, tizenkét kos, esztendős bárány tizenkettő, a hozzájok való ételáldozatokkal, és tizenkét kecskebak bűnért való áldozatul.
4 Móz. 7.88
A hálaadó áldozatra való minden barom pedig: huszonnégy tulok, hatvan kos, hatvan bak, esztendős bárány hatvan. Ez volt az oltár felszentelésére való áldozat, minekutána felkenetett volt.
4 Móz. 7.89
Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon ő vele, hallja vala annak szavát, a ki szól vala vele a fedél felől, * amely van a bizonyság ládáján, a két Kérub közűl; és szól vala vele.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT