2 Móz. 1

Full text search

2 Móz. 1
2 Móz. 1.1
Ezek pedig az Izráel fiainak nevei, a kik Jákóbbal Égyiptomba menének; kiki az ő házanépével méne:
2 Móz. 1.2
Rúben, Simeon, Lévi és Júda;
2 Móz. 1.3
Izsakhár, Zebulon és Benjámin;
2 Móz. 1.4
Dán és Nafthali, Gád és Áser.
2 Móz. 1.5
Mindazok a lelkek pedig, a kik Jákób ágyékából származtak vala, hetvenen valának. József pedig Égyiptomban vala.
2 Móz. 1.6
És meghala József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék.
2 Móz. 1.7
Izráel fiai pedig * szaporák valának, szaporodának és sokasodának és igen-igen elhatalmazának, úgy hogy megtelék velök az ország.
2 Móz. 1.8
Azonközben új * király támada Égyiptomban, a ki Józsefet nem ismerte vala.
2 Móz. 1.9
És monda az ő népének: Ímé az Izráel fiainak népe több, * és hatalmasabb nálunknál.
2 Móz. 1.10
Nosza bánjunk okosan vele, * hogy el ne sokasodjék és az ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát és ellenünk harczoljon és az országból kimenjen.
2 Móz. 1.11
Rendelének azért föléjök robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket. És építe a Faraónak gabonatartó városokat, Pithomot és Ramszeszt.
2 Móz. 1.12
De minél inkább sanyargatják vala őt, annál inkább sokasodik és annál inkább terjeszkedik vala, s félnek vala az Izráel fiaitól.
2 Móz. 1.13
Pedig kegyetlenűl dolgoztaták az égyiptomiak az Izráel fiait.
2 Móz. 1.14
És kemény munkával keseríték életöket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájokkal, melyeket kegyetlenűl dolgoztatnak vala velök.
2 Móz. 1.15
És szóla Égyiptom királya a héber bábáknak, a kik közűl egyiknek Sifra, a másiknak Puá vala neve.
2 Móz. 1.16
És monda: Mikoron héber asszonyok körűl bábálkodtok, nézzetek a szűlőszékre: ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig leány az, hadd éljen.
2 Móz. 1.17
De a bábák félék az Istent és nem cselekedének úgy a mint Égyiptom királya parancsolta vala nékik, hanem életben hagyják vala a gyermekeket.
2 Móz. 1.18
Hívatá annakokáért Égyiptom királya a bábákat és monda nékik: Miért míveltétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket?
2 Móz. 1.19
A bábák pedig mondának a Faraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az Égyiptombeliek: mert azok élet-erősek; minekelőtte a bába hozzájok eljutna, már szűlnek.
2 Móz. 1.20
Annakokáért jól tőn Isten a bábákkal, a nép pedig sokasodék és igen elhatalmazék.
2 Móz. 1.21
És lőn, hogy mivel a bábák félék az Istent: megépíté az ő házukat.
2 Móz. 1.22
Parancsola azért a Faraó minden ő népének, mondván: * Minden fiút, a ki születik, vessetek a folyóvízbe, a leányt pedig hagyjátok mind életben.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT