1 Móz. 6

Full text search

1 Móz. 6
1 Móz. 6.1
Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének.
1 Móz. 6.2
És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket * mind azok közűl, kiket megkedvelnek vala.
1 Móz. 6.3
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.
1 Móz. 6.4
Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.
1 Móz. 6.5
És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, * és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.
1 Móz. 6.6
Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében.
1 Móz. 6.7
És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem.
1 Móz. 6.8
De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.
1 Móz. 6.9
Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé.
1 Móz. 6.10
És nemze Noé három fiat: Sémet, Khámot és Jáfetet.
1 Móz. 6.11
A föld pedig romlott vala Isten előtt és megtelék a föld erőszakoskodással.
1 Móz. 6.12
Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala romolva, mert minden test * megrontotta vala az ő útát a földön.
1 Móz. 6.13
Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem őket a földdel egybe.
1 Móz. 6.14
Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belől és kivűl szurokkal.
1 Móz. 6.15
Ekképen csináld pedig azt: A bárka hoszsza háromszáz sing legyen, a szélessége ötven sing, és a magassága harmincz sing.
1 Móz. 6.16
Ablakot csinálj a bárkán, és egy singnyire hagyd azt felülről; a bárka ajtaját pedig oldalt csináld; alsó, közép, és harmad padlásúvá csináld azt.
1 Móz. 6.17
Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, a melyben élő lélek van az ég alatt; valami a földön van, elvész.
1 Móz. 6.18
De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába, te * és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei teveled.
1 Móz. 6.19
És minden élőből, s minden testből, mindenből kettőt-kettőt vígy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak: hímek és nőstények legyenek.
1 Móz. 6.20
A madarak közűl az ő nemök szerint, a barmok közűl az ő nemök szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatjai közűl az ő nemök szerint; mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak.
1 Móz. 6.21
Te pedig szerezz magadnak mindenféle eledelt, mely megehető, és takarítsd be magadhoz, hogy neked is, azoknak is legyen eledelűl.
1 Móz. 6.22
És úgy cselekedék Noé; * a mint parancsolta vala néki Isten, mindent akképen cselekedék.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT