Mát. 28

Full text search

Mát. 28
Mát. 28.1
A szombat végén pedig, a hét első napjára * virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
Mát. 28.2
És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.
Mát. 28.3
A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, * mint a hó.
Mát. 28.4
Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak.
Mát. 28.5
Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
Mát. 28.6
Nincsen itt, mert * feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala + az Úr.
Mát. 28.7
És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé előttetek megy Galileába; * ott meglátjátok őt, ímé megmondottam néktek.
Mát. 28.8
És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak.
Mát. 28.9
Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az ő lábait, és leborulának előtte.
Mát. 28.10
Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, * hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.
Mát. 28.11
A mialatt pedig ők mennek vala, ímé az őrségből némelyek bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent a mi történt.
Mát. 28.12
És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek,
Mát. 28.13
Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajövén éjjel, * ellopák őt, mikor mi aluvánk.
Mát. 28.14
És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból.
Mát. 28.15
Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedének, a mint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig.
Mát. 28.16
A tizenegy tanítvány pedig * elméne Galileába, a hegyre, a hová Jézus rendelte vala őket.
Mát. 28.17
És mikor megláták őt, leborulának előtte; némelyek pedig kételkedének.
Mát. 28.18
És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: * Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Mát. 28.19
Elmenvén * azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
Mát. 28.20
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én * ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT